Sektor za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove

Član 9.

(Sektor za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove)

 • U sektoru za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove vrše se sljedeći poslovi i zadaci:
 • informaciono-dokumentacioni poslovi na izradi dugoročne strategije, planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje najsloženijeg informacionog sistema za potrebe Uprave i njegovo uvezivanje u jedinstven elektronski sistem federalnih organa i drugih institucija Federacije, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje u svim uslovima, uz projektovanje i instaliranje najsavremenijih rješenja softverske zaštite tajnosti i integriteta podataka;
 • izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka Uprave o obavljenim inspekcijskim nadzorima, preduzetim upravnim mjerama i donesenim sudskim presudama po žalbama na izrečene kazne od strane federalnih inspektora putem prekršajnih naloga, redovna kontrola rada aplikativnih softvera i baza podataka, održavanje računarske mreže i operativnih sistema računarske opreme;
 • studijsko-analitički poslovi na izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala u vezi sa izgradnjom i funkcionisanjem informacionog sistema Uprave;
 • izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti primjene informacionih tehnologija, kao i izrade projektnih zadatka i rješenja u toj oblasti;
 • planiranje, projektovanje i uspostavljanje interoperabilnosti sa drugim državnim institucijama sa kojima se ostvaruje saradnja potrebna za obavljanje poslova u Upravi.
 • stručno-operativni poslovi na izradi odgovarajućih planova i programa za obučavanje i osposobljavanje federalnih inspektora, drugih državnih službenika i namještenika u vezi sa primjenom propisa kojima je uređena oblast inspekcijskog nadzora;
 • operativni poslovi na realizaciji projekata na nivou Uprave koji imaju razvojni karakter, uključujući razvojne projekte u oblasti informacionih tehnologija kao i drugih projekata koji podrazumijevaju podizanje efikasnosti svih organizacionih jedinica Uprave;
 • studijsko-analitički poslovi na objedinjavanju i izradi planova i programa inspekcijskog nadzora Uprave, kao i izvještaja i analiza o obavljenim inspekcijskim nadzorima Uprave i dostavljanje istih nadležnim organima državne službe;
 • izrada planova i programa javnih nabavki i održavanja računarske opreme, motornih vozila i drugih materijalno-tehničkih sredstava za potrebe Uprave;
 • prikupljanje, sređivanje i obrada podataka za vršenje informaciono-dokumentacionih, stručno-operativnih i operativno-tehničkih poslova u oblasti primjene informacionih tehnologija;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

   

  U Odsjeku za informatičku podršku vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

  • izrada prijedloga dugoročne strategije, planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informacionog sistema za potrebe Uprave (osiguravanje veze sa svim inspektoratima i inspektorima u sjedištu Uprave i na svim graničnim mjestima i carinskim ispostavama u Federaciji BiH);
  • održavanje i obezbjeđenje nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema Uprave u svim uslovima, uz projektovanje i instaliranje najsavremenijih rješenja softverske zaštite tajnosti i integriteta podataka;
  • razvoj i redovna kontrola rada aplikativnih softvera i baza podataka, održavanje računarske mreže i operativnih sistema računarske opreme;
  • izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti primjene informacionih tehnologija, kao i izrade projektnih zadatka i rješenja u toj oblasti;
  • planiranje, projektovanje i uspostavljanje interoperabilnosti sa drugim državnim institucijama sa kojima se ostvaruje saradnja potrebna za obavljanje poslova u Upravi;
  • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

   

  U Odsjeku za plansko-analitičke poslove vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

  • prikupljanje planova i programa inspekcijskog nadzora od inspektorata, te objedinjavanje i izrada objedinjenih planova i programa inspekcijskog nadzora Uprave, kao i izvještaja i analiza o obavljenim inspekcijskim nadzorima i dostavljanje istih nadležnim organima državne službe;
  • izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka Uprave o obavljenim inspekcijskim nadzorima, preduzetim upravnim mjerama i donesenim sudskim presudama po žalbama na izrečene kazne od strane federalnih inspektora putem prekršajnih naloga;
  • izrada odgovarajućih planova i programa Uprave za obučavanje i osposobljavanje federalnih inspektora, drugih državnih službenika i namještenika u vezi sa primjenom propisa kojima je uređena oblast inspekcijskog nadzora;
  • izrada planova i programa javnih nabavki i održavanja računarske opreme, motornih vozila i drugih materijalno-tehničkih sredstava za potrebe Uprave;
  • izrada izvještaja o korištenju i održavanju motornih vozila i priprema podataka za osiguranje motornih vozila, uposlenika, nabavku stalnih osnovnih sredstava;
  • organizovanje aktivnosti na osiguranju i tehničkom pregledu vozila, obezbjeđenja parkiranja i održavanja motornih vozila;
  • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.