Sekretar uprave

Sekretar Uprave

Sekretar Uprave obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Uprave i u tom cilju koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jednica koje postoje u Upravi. U ostvarivanju ovih funkcija, sekretar Uprave ima sljedeća ovlaštenja da:

  • koordinira rad svih osnovnih organizacionih jedinica i u tom pogledu ostvaruje neposrednu saradnju sa svim rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica,
  • preduzima mjere kojima se obezbjeđuje relizaciju poslova iz nadležnosti Uprave, a prvenstveno poslova koji su utvrđeni u godišnjem programu rada Uprave,
  • obezbjeđuje izvršavanje poslova po nalogu direktora Uprave,
  • direktora Uprave redovno usmeno i pismeno upoznaje o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i da predlaže direktoru preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i da na taj način pomaže direktoru u rukovođenju Upravom.

Navedene poslove sekretar Uprave ostvaruje u dogovoru sa rukovodiocima svih osnovnih organizacionih jedinica, a rukovodioci tih jedinica su obavezni postupiti po dogovoru koji je utvrđen sa sekretarom Uprave. 

Pored poslova koji se odnose na ovlaštenja u vezi kordinacije i usmjeravanja rada svih osnovnih organizacionih jedinica, sekretar Uprave neposredno vrši i sljedeće poslove:

  • potpisuje pojedinačna akta iz nadležnosti Uprave za koja je ovlašten rješenjem direktora Uprave,
  • u saradnji sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica, putem Sektora za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove, objedinjava godišnji programa rada Uprave i, nakon razmatranja na Stručnom kolegiju, dostavlja ga direktoru na usvajanje,
  • objedinjava izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti Uprave koje izrađuju rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica u pitanjima iz nadležnosti jedinice kojom rukovode i te materijale dostavlja direktoru na dalji postupak,
  • odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave koji se odnose na poslove iz nadležnosti sekretara Uprave.
01

Aktuelnosti

02

Materijali