Federalni vodni inspektorat

Federalni vodni inspektorat

Federalni vodni inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 

  • vode, kvalitet voda i korištenje voda;
  • uređenje vodotoka i vodoprivredih objekata;
  • eksploataciju mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak, kamen);
  • izgradnju objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka;
  • upravljanje vodoprivredom i vođenje vodoprivrednog katastra;
  • izvršavanje međudržavnih i međunarodnih obaveza za vode;
  • vršenje javnih ovlasti od javnih preduzeća za vodna područja i drugih pravnih osoba u primjeni zakona i drugih propisa o vodama;
  • zaštitu od voda;
  • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.