Federalni inspektorat rada

Federalni inspektorat rada

Federalni inspektorat rada vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa i kolektivnih ugovora koji se odnose na:

 • radno-pravni položaj zaposlenika i drugih lica angažovanih na radu kod poslodavca;
 • zaključivanje ugovor o radu;
 • obavezu poslodavca da zaposlenike prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje;
 • status pripravnika i volontera;
 • poštivanje radnog vremena zaposlenika;
 • odmori i odsustva zaposlenika;
 • zaštita zaposlenika (maloljetnika, žena i materinstva, zaposlenika privremeno ili trajno nesposobnog za rad);
 • isplatu plaće i naknade plaće, dr;
 • prestanak ugovora o radu;
 • zaštitu zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa;
 • pravilnik o radu;
 • omogućavanje zaposlenicima formiranje vijeća zaposlenika;
 • obavezu konsultacije poslodavca sa vijećem uposlenika u propisanim slučajevima;
 • pribavljanje predhodne saglasnosti vijeća zaposlenika u propisanim slučajevima;
 • zapošljavanje stranaca;
 • organizovanje i provođenje štrajka;
 • posredovanje u zapošljavanju;
 • zabranu upotrebe duhanskih proizvoda;
 • zaštitu na radu zaposlenika;
 • primjenu propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničko-tehnoloških procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata;
 • primjenjenost propisa pri projektovanju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza;
 • redovno održavanje i ispitivanje sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti;
 • osiguranje uvjeta rada zaposlenika, izloženost opasnostima i štetnostima i preduzetim mjerama za njihovo otklanjanje;
 • osiguranje i provođenje psiho-fizičke zaštite zaposlenika, a u ovisnosti od tehničko-tehnoloških procesa rada;
 • obučenost zaposlenika iz oblasti zaštite na radu vezano za radno mjesto i tehničko-tehnološki proces rada;
 • korištenje odgovarajućih sredstava lične zaštite;
 • kontrolu privrednih društava koja se bave periodičnim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U skladu sa Zakonom o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016, 89/2018 i 44/2022), član 160.,  federalni inspektor rada obavlja neposredni inspekcijski nadzor u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama od interesa za Federaciju.