Sektor granične inspekcije

Sektor granične inspekcije

          U sektoru granične inspekcije vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu;
  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu;
  • uzimanje uzoraka i analiza po službenoj dužnosti;
  • kontrolu kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća;
  • pregledanje deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija;
  • službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija;
  • nadzor nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju;
  • sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti;
  • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.