Sektor za materijalno-finansijske poslove

Član 8.

(sektor za materijalno-finansijske poslove)

 

     U sektoru za materijalno-finansijske poslove vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • izrada srednjoročnih (DOB-Dokument okvirnog budžeta) i godišnjih finansijskih planova potreba Uprave, obezbjeđuje i koordinira realizacija tog plana prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim budžetom Federacije i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora;
 • izrada tromjesečnih finansijskih planova i njihovo dostavljanje Federalnom ministarstvu finansija na realizaciju, a na osnovu tih planova izrada mjesečnih planova potreba finansijskih sredstava (po ekonomskim kodovima);
 • vršenje obračuna plaća i doprinosa, kao i svih vrsta naknada za državne službenike i namještenike Uprave;
 • vršenje prijema i kontrole računa i obezbjeđenje plaćanja putem Trezora;
 • učešće u izradi rješenja i drugih pojedinačnih akata iz oblasti finansija koja služe za isplatu svih vrsta troškova;
 • vođenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva;
 • izrada godišnjeg obračuna i periodičnih izvještaja o izvršenju budžeta Uprave;
 • vođenje potrebne evidencije, zaduženja i vršenje potrebnih priprema za popis sredstava i izvora sredstava i obračun amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava Uprave;
 • izrada izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti sektora,
 • vršenje analiza finansijskih planova i izvještaja i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
 • osiguranje poslovne saradnje sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija;
 • pripremanje pitanja iz nadležnosti Sektora za program rada i izvještaj o radu Uprave;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.
01

Aktuelnosti

02

Materijali