Federalni poljoprivredni inspektorat

Federalni poljoprivredni inspektorat

Federalni poljoprivredni inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se    odnose na:

 

 • poljoprivredno zemljište, raspolaganje, gospodarenje, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta, prostorno uređenje u odnosu na poljoprivredno zemljište;
 • promet i korištenje min.đubriva (vještačkog đubriva);
 • promet, upotrebu i ovlaštenja subjektima za aplikaciju FFS-a (zaštitnih sredstava), mašine,uređaje i alate za aplikaciju;
 • primarnu poljoprivrednu biljnu proizvodnju
 • ispunjavanje uvjeta za registraciju i prometovanje reprodukcionim materijalima u poljoprivredi, prometovanjem FFS-a (poljoprivredne apoteke);
 • ispunjavanje uvjeta za registraciju i prometovanje reprodukcionim materijalima u poljoprivredi (rasadnici sadnog i proizvođači sjemenskog materijala);
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju proizvodnih površina i objekata za proizvodnju i skladištenje u biljnoj proizvodnji;
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju uvoznika i distributera FFS-a, min.đubriva sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja;
 • fitosanitarni nadzor roba i reguliranih objekata, FFS-a, min.đub.ISPM 15, u prekograničnom prometu;
 • unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja;
 • unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim;
 • fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu sa ISPM 15 u unutrašnjosti;
 • Sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti
 • primarnu poljoprivrednu animalnu proizvodnju
 • pčelarstvo, proizvodnju meda, pčelinjih društava i matica, uzgoj i selekciju, registre;
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju subjekata i objekata za proizvodnju i uzgoj domaćih životinja;
 • uzgoj, selekciju i uvoz domaćih životinja, registraciju uzgajivača i proizvođača, kao i uvoznika domaćih životinja;
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju subjekata i objekata za proizvodnju i skladištenje stočne hrane;
 • proizvodnju, promet i upotrebu stočne hrane sa aspekta kvaliteta;
 • slatkovodno ribarstvo, zaštitu riba, akvakulturu, ribnjake i ribolovna područja, ribičke udruge i udruživanja (rad Saveza);
 • zaštitu auhtotonosti poljoprivrednih biljnih i životinjskih vrsta u domenu nadležnosti sektora poljoprivrede;
 • poticajne mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi i ruralnom razvoju;
 • prvi stepen primarne prerade i skladištenje primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 • registraciju subjekata u proizvodnji i obradi duhana, primarnu proizvodnju i otkup duhana;
 • registraciju subjekata u proizvodnji vina i rakije, proizvodne voćnjake i vinograde, ispunjenje zakonskih obaveza po pripadajućim registrima; 
 • Udruge i udruživanje u skladu sa općim Zakonom o zadrugama u djelu koji se odnosi na poljoprivredno udruživanje;
 • Institucije/subjekti sa povjerenim poslovima i ovlaštenjima od strane resornih organa i institucija za djelovanje u domenu nadležnosti sektora poljoprivrede i prerade po osnovama resornim propisima nadzorno dodjeljenih ovlasti za federalni nivo nadzora;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.