Kabinet direktora

Kabinet direktora

U Kabinetu  direktora vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

  • organizovanje vršenja stručnih i administrativno – tehničkih poslova za potrebe direktora i sekretara Uprave;
  • vršenje poslova na prijemu i tehničkom kompletiranju materijala iz nadležnosti osnovnih organizacionih jedinica koji se dostavljaju direktoru Uprave na razmatranje i odlučivanje sa odgovarajućim mišljenjem;
  • ostvarivanje službene korespondencije sa svim federalnim i drugim organima i međunarodnim organizacijama u pitanjima u kojima ima učešće direktor Uprave, sekretar Uprave i drugi rukovodeći državni službenici i poslovi koji se odnose na servisiranje tih aktivnosti;
  • organizovanje i vršenje poslova koji se odnose na dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Uprave koje razmatra i usvaja Vlada Federacije, odnosno Parlament Federacije; praćenje rada sjednica tih organa na kojima se razmatraju materijali Uprave i o tome blagovremeno upoznavanje direktora radi prisustva na tim sjednicama;
  • organizovanje vršenja poslova na pripremanju podataka iz nadležnosti Uprave radi informisanja nadležnih organa i javnosti i u tim pitanjima ostvarivanje komunikacijske saradnje sa sredstvima javnog informisanja (portparolski poslovi);
  • organizovanje prevođenja i lektorisanja materijala iz nadležnosti Uprave koji se dostavljaju Vladi Federacije, Parlamentu Federacije i drugim organima na razmatranje i usvajanje;
  • organizovanje aktivnosti na održavanju sjednica Stručnog kolegija direktora, vođenje zapisnika na sjednicama i njegovo dostavljanje sekretaru Uprave i rukovodiocima osnovnih jedinica na realizaciju;
  • organizovanje protokolarnih aktivnosti prilikom službenih posjeta predstavnika drugih organa i međunarodnih organizacija Upravi;
  • pripremanje pitanja iz nadležnosti Kabineta za program rada i izvještaj o radu Uprave;
  • obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Kabineta po nalogu direktora Uprave u skladu sa Zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
01

Aktuelnosti

02

Materijali