Sektor unutarnje kontrole

Sektor za unutarnju kontrolu

         U sektoru za unutarnju kontrolu vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 

 • zaprimanje i razmatranje prijave i predstavke građana na rad uposlenika Uprave;
 • provjeravanje navoda iz prijava i predstavki i izvještavanje direktora Uprave o utvrđenom činjeničnom stanju;
 • vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza po podnesenim disciplinskim prijavama protiv državnih službenika i namještenika na zahtjev direktora Uprave radi utvrđivanja osnovanosti disciplinske prijave, a prije dostavljanja prijave medijatoru i pokretanja disciplinskog postupka;
 • vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza kod nastupanja materijalne štete u vršenju državne službe od strane državnih službenika i namještenika, te izvještavanje direktora Uprave, odnosno Komisije za utvrđivanje postojanja štete, njene visine i okolnosti pod kojima je šteta učinjena, odnosno krivice državnog službenika za učinjenu štetu;
 • vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza po zahtjevu direktora Uprave u slučajevima kada postoje indicije ili saznanja o povredi službene dužnosti od strane državnog službenika ili namještenika, a prije eventualnog podnošenja disciplinske prijave od strane direktora Uprave;
 • praćenje pravilnosti korištenja službenih vozila kroz sustav GPS praćenja;
 • praćenje poštivanja radnog vremena od strane uposlenika i elektronskog evidentiranja prisustva na poslu;
 • kontrola pravilnosti izvješćivanja sa službenih putovanja i realiziranja naloga za službena putovanja;
 • praćenje primjene kancelarijskog poslovanja;
 • praćenje pravilnosti primjene Zakona o inspekcijama F BiH i Zakona o upravnom postupku prilikom vršenja inspekcijskog nadzora i vođenja upravnog postupka;
 • izrada mjesečnih izvještaja po organizacijskim jednicima i uposlenicima o utvrđenim nepravilnostima;
 • praćenje ažurnosti vođenja evidencija koje se vode u Upravi;
 • obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora po nalogu direktora Uprave u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.
01

Aktuelnosti

02

Materijali