Federalni šumarski inspektorat

Federalni šumarski inspektorat

Federalni šumarski inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem   zakona i drugih propisa koji se odnose na:

                

 • zaštitu i čuvanje šuma;
 • gospodarenje šumama i šumskim zemljištem;
 • zaštitu šuma od bolesti i štetočina;
 • upravljanje šumama i šumskim zemljištem;
 • šumske radove, objekte, pilane i dr.;
 • katastar šuma i šumskog zemljišta;
 • sjemensku djelatnost i sadne materijale u šumarstvu;
 • promet drveta i šumskih proizvoda;
 • vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o šumama;
 • poslovi fitosanitarnog inspektora u domenu šumskog bilja i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja;
 • lovstvo (zaštita i uzgoj divljači, uređenje lovišta, lovljenje i dr.);
 • unapređenje lovstva;
 • rad lovačkih organizacija;
 • zaštita prirode;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.