Sektor za pravne i opće poslove

Sektor za pravne i opće poslove

Sektoru za pravne i opće poslove vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • izrada podzakonskih propisa i općih akata koje donosi Uprava i izrada konačnih tekstova propisa i općih akata Uprave koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale osnovne organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa i općih akata;
 • izrada konačnih tekstova ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih općih akata koje u vidu prednacrta pripremaju ostale osnovne organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
 • pripremanje odgovora na tužbe u radnim sporovima;
 • zastupanje Uprave pred sudovima u radnim sporovima pokrenutim tužbama protiv Uprave;
 • pripremanje i izrada žalbi i odgovora na žalbe na odluke sudova donesenih u radnim sporovima;
 • pomaganje drugim osnovnim organizacijskim jedinicama pri izradi stručnih objašnjenja koja se odnose na primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave na upite građana, organa vlasti ili pravnih osoba;
 • pomaganje drugim osnovnim organizacijskim jedinicama pri izradi mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa koje federalni organi uprave dostavljaju na mišljenje Upravi;
 • pripremanje rješenja o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose;
 • vođenje poslova personalne evidencije;
 • sudjelovanje u izradi nacrta godišnjeg plana obučavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika Uprave;
 • organizovanje i vršenje cjelokupnog kancelarijskog i arhivskog poslovanja iz nadležnosti Uprave;
 • organizovanje i vršenje poslova na prijemu i otpremi službene pošte iz nadležnosti Uprave;
 • pripremanje pitanja iz nadležnosti sektora za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

U Odsjeku za pravne i opće poslove vrše se sljedeći poslovi:

 • izrada podzakonskih propisa i općih akata koje donosi Uprava i izrada konačnih tekstova propisa i općih akata koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale osnovne organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa;
 • izrada konačnih tekstova ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih općih akata koje u vidu prednacrta pripremaju ostale osnovne organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
 • pripremanje odgovora na tužbe u radnim sporovima;
 • zastupanje Uprave pred sudovima u radnim sporovima pokrenutim tužbama protiv Uprave;
 • pripremanje i izrada žalbi i odgovora na žalbe na odluke sudova donesenih u radnim sporovima;
 • pomaganje drugim osnovnim organizacijskim jedinicama pri izrada stručnih objašnjenja koja se odnose na primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave na upite građana, organa vlasti ili pravnih osoba;
 • pomaganje drugim osnovnim organizacijskim jedinicama pri izradi mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa koje federalni organi uprave dostavljaju na mišljenje Upravi;
 • pripremanje rješenja o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose;
 • pružanje pravne pomoći kod ostvarivanja prava uposlenika;
 • vođenje poslova personalne evidencije;
 • sudjelovanje u izradi nacrta godišnjeg plana obučavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika Uprave;
 • proučavanje organizacije rada Uprave i predlaganje mjera za njeno unapređenje;
 • pripremanje pitanja iz nadležnosti odsjeka za godišnji programa rada i Izvještaj o radu Sektora u okviru kojeg djeluje;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

U Pisarnici se vrše sljedeći poslovi:

 • nakon signiranja vrši primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte odnosno akata;
 • zavođenje akata;
 • združivanje akata;
 • dostavljanje akata u rad;
 • razvođenje akata i predmeta;
 • vođenje rokovnika predmeta;
 • otpremanje pošte;
 • stavljanje predmeta i akata u arhivu kroz arhiviranje i njihovo čuvanje;
 • vođenje evidencije o aktima i predmetima koji se arhiviraju;
 • vršenje predaje tih akata nadležnom arhivu, ili uništenje arhiviranih akata u skladu sa zakonom;
 • vršenje organizovanja kurirskih poslova na dostavi pošiljki unutar Uprave i organima uprave i drugim institucijama sa sjedištem u Sarajevu, kao i na njihovoj dopremi na poštu i sa pošte;
 • obavljanje i drugih poslova i zadataka iz nadležnosti Pisarnice.
01

Aktuelnosti

02

Materijali