Federalni inspektorat za hranu

Federalni inspektorat za hranu

Federalni inspektorat za hranu obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti;
  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane u proizvodnji i preradi;
  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane u maloprodaji;
  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti;
  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje u prozvodnji i preradi hrane za životinje bez obzira na porijeklo;
  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje u maloprodaji bez obzira na porijeklo;
  • službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom u proizvodnji i na tržištu;
  • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.