Unutrašnja organizacija

ZAKON O INSPEKCIJAMA FBiH

(“Službeni novine FBiH”, br. 73/2014 i 19/2017 – odluka US)

Član 18

(Djelokrug rada Federalne uprave)

Federalna uprava za inspekcijske poslove obavlja sljedeće poslove:

 • inspekcijske poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su ovim zakonom organizirane u njenom sastavu;
 • vrši nadzor nad primjenom federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi;
 • vrši inspekcijski nadzor nad pravnim licima kojima su zakonom prenesene javne ovlasti od organa uprave;
 • prati stanje u upravnim oblastima za koje je nadležna i poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora;
 • koordinira rad federalnih inspekcija i sarađuje sa kantonalnim inspekcijama;
 • prati stanje u oblasti inspekcijskog nadzora i podnosi izvještaj o radu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije);
 • podnosi posebne izvještaje o poduzetim upravnim i drugim mjerama Vladi Federacije, kao i posebne izvještaje iz upravnih oblasti i o pojavama iz njih radi informiranja Vlade Federacije;
 • prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i organa za obavljanje inspekcijskih poslova iz nadležnosti utvrđenih federalnim i propisima BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi;
 • daje mišljenje na godišnji program i plan rada kantonalnih inspekcijskih organa u provođenju federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi i prati izvještaje kantonalnih inspekcijskih organa o izvršenju tih programa i planova rada;
 • donosi poseban program inspekcijskih aktivnosti za područje Federacije, za provođenje federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi u čijem provođenju mogu učestvovati i kantonalni inspekcijski organi;
 • donosi provedbene propise, opće i pojedinačne upravne i druge akte iz svoje nadležnosti;
 • donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora;
 • vodi evidenciju o svim subjektima nadzora;
 • vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima;
 • vodi evidenciju o radu federalnih inspektora;
 • vodi evidenciju o službenim iskaznicama federalnih inspektora;
 • donosi program stručne obuke inspektora i drugih državnih službenika i namještenika Federalne uprave;
 • učestvuje u stručnoj pripremi federalnih propisa nad kojima inspekcijski nadzor vrši federalna inspekcija, po potrebi;
 • rješava o žalbama na rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa;
 • ostvaruje saradnju sa nadležnim organima u Federaciji, Republici Srpskoj, Brčko Distriktu i organima institucijama na nivou države Bosne i Hercegovine;
 • obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim zakonima i drugim propisima.