O nama

O nama

Family photo 2019

O nama

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) kao samostalan federalni organ egzistira od 1. januara 2007. godine, a osnovana je Zakonom o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 69/05). Sjedište Uprave je u Sarajevu, na adresi Fehima efendije Čurčića br. 6, a u pogledu teritorijalnog djelovanja federalnih inspekcija, Uprava ima urede i inspektore unutrašnjeg nadzora u Mostaru, Tuzli i Zenici, kako bi omogućila efikasno djelovanje inspekcija u unutrašnjem nadzoru na cjelokupnom prostoru Federacije BiH. Također, Uprava je organizovala inspekcijski nadzor u spoljnotrgovinskom – prekograničnom prometu roba na ukupno 13 mjesta carinjenja – 9 graničnih prelaza i 4 carinske ispostave, gdje tri inspekcije – tržna, sanitarna i poljoprivredna – fito-sanitarna vrše inspekcijske kontrole s aspekta kvalitete i zdravstvene ispravnosti roba prilikom uvoza i izvoza.

Vizija

Pozicioniranje Federalne uprave za inspekcijske poslove kao predvodnika u zaštiti javnog i privatnog interesa na području Federacije BiH koji inspekcijskim djelovanjem utječe na rast i održavanje društvene discipline u primjeni pravnih propisa, razvoj opće zakonitosti u službi jačanja pravne države i vladavine prava, pravne sigurnosti, učvršćivanjem saradnje i partnerstva s poslovnom zajednicom, u pravcu unapređenja kvaliteta života, garancija sigurnosti i dobrog stanja društva, poslovnog ambijenta, povećanja konkurentnosti, doprinosa slobodnom i jedinstvenom tržištu, investicijskom okruženju i uvjetima otvaranja novih radnih mjesta.

Misija

Transparentnim, sinergijskim i sinhronizovanim djelovanjem, kao i zajedničkim opredjeljenjem federalnih inspekcija prema dostizanju maksimalnog stepena društvenog povjerenja, učinkovitim korištenjem resursa, strateškim planiranjem efikasne mreže federalnih inspektora u službi strateškog provođenja inspekcijskih nadzora omogućiti kvalitetnu provedbu pravnih propisa i uređenje resornih upravnih oblasti s ciljem zaštite ljudi, imovine,prirodnih bogatstava i životne sredine.

Djelokrug rada FUZIP

U skladu s ustavnim nadležnostima Federacije Bosne i Hercegovine te Zakonom o inspekcijama Federacije BiH, član 18 („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 73/14 i 19/2017 – odluka US), Federalna uprava za inspekcijske poslove obavlja sljedeće poslove:

 • inspekcijske poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su ovim zakonom organizirane u njenom sastavu;
 • vrši nadzor nad primjenom federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi;
 • vrši inspekcijski nadzor nad pravnim licima kojima su zakonom prenesene javne ovlasti od organa uprave;
 • prati stanje u upravnim oblastima za koje je nadležna i poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora;
 • koordinira rad federalnih inspekcija i sarađuje sa kantonalnim inspekcijama;
 • prati stanje u oblasti inspekcijskog nadzora i podnosi izvještaj o radu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine;
 • podnosi posebne izvještaje o poduzetim upravnim i drugim mjerama Vladi Federacije, kao i posebne izvještaje iz upravnih oblasti i o pojavama iz njih radi informiranja Vlade Federacije;
 • prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i organa za obavljanje inspekcijskih poslova iz nadležnosti utvrđenih federalnim i propisima BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi;
 • daje mišljenje na godišnji program i plan rada kantonalnih inspekcijskih organa u provođenju federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi i prati izvještaje kantonalnih inspekcijskih organa o izvršenju tih programa i planova rada;
 • donosi poseban program inspekcijskih aktivnosti za područje Federacije, za provođenje federalnih i propisa BiH (donesenih od nadležnih organa Bosne i Hercegovine) kojim je utvrđeno da inspekcijski nadzor provode entitetski inspekcijski organi u čijem provođenju mogu učestvovati i kantonalni inspekcijski organi;
 • donosi provedbene propise, opće i pojedinačne upravne i druge akte iz svoje nadležnosti;
 • donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora;
 • vodi evidenciju o svim subjektima nadzora;
 • vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima;
 • vodi evidenciju o radu federalnih inspektora;
 • vodi evidenciju o službenim iskaznicama federalnih inspektora;
 • donosi program stručne obuke inspektora i drugih državnih službenika i namještenika Federalne uprave;
 • učestvuje u stručnoj pripremi federalnih propisa nad kojima inspekcijski nadzor vrši federalna inspekcija, po potrebi;
 • rješava o žalbama na rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa;
 • ostvaruje saradnju sa nadležnim organima u Federaciji, Republici Srpskoj, Brčko Distriktu i organima institucijama na nivou države Bosne i Hercegovine;
 • obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim zakonima i drugim propisima.

Detaljne nadležnosti inspekcija organizovanih unutar Uprave definisane su kroz više od 800 zakona i podzakonskih/provredbenih akata.