Zdravstveni nadzor plastičnih flašica za hranjenje dojenčadi

Federalna uprava za inspekcijske poslove zaprimila je akt Agencije za sigurnost hrane BiH u vezi sa donošenjem Naredbe o zabrani upotrebe 2,2-bis (didraksifenil propana, a u proizvodnji plastičnih flašica za hranjenje dojenčadi općenito poznatog kao bisfenol), i stavljanja na tržiste i uvoza u Bosnu i Hercegovinu plastičnih materijala i predmeta namjenjenih za kontakt sa hranom koji nisu u skadu sa odredbama ove Naredbe (“Sluzbeni glasnik BiH” broj 43/11).
Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije Federalne upraveza inspekcijske poslove uputio je naredbu federalnim sanitarnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim ispostavama da u okviru svojih ovlaštenja kontinuirano pojačaju inspekcijske kontrole pošiljki predmeta opšte upotrebe te da u okviru zakonske regulative koja uređuje ovu obast nadzora zahtjevaju prilikom uvoza predočenje odgovarajuće dokumentacije koja pokazuje da proizvod koji se uvozi nije štetan po zdravlje Ijudi te da su usklađeni sa novim Pravilnikom o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom (“Službeni glasnik BiH” broj 42/10),Pravilnikom o otpuštanju n-nitrozamina i prekursora n-nitrozamina, supstanci iz elastomera iIi gumenih duda za flašice i duda (“Službeni glasnik BiH” broj 42/10), Pravinikom o materijalima i predmetima izrađenim od filma od regenerirane celuloze namjenjene za kontakt sa hranom (“Sluzbeni glasnik BiH” broj 42/10), Pravinikom o keramičkim predmetima namjenjenim za kontakt sa hranom (“Službeni glasnik BiH” broj 42/10) i Pravilnikom o plastičnim materijalima i predmetima namjenjenim za kontakt sa hranom (“Službeni glasnik BiH” broj 42/10).
Navedeni proizvodi koji nisu usklađeni sa navedenom Naredbom i Pravilnicima ne mogu se uvoziti u Federaciju BiH niti stavljati na tržište.