Pojačan inspekcijski nadzor zdravstvene ispravnosti pošiljki graha uslijed eventualne kontaminacije klicom E. Colli

Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije Federalne uprava za inspekcijske poslove uputio je naredbu federalnim sanitarnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim ispostavama da prema procjeni rizika vezano za kontaminaciju hrane uzrokovane E.colli prema zadnjim izvještajima nadležnih organa iz Republike Njemačke o eventualnoj kontaminaciji klica graha E. Colli pojačaju inspekcijski nadzor pošiljki namirnica koje sadrže klice graha te u slučaju laboratorijske provjere zdravstvene ispravnosti, uzorke pošalju u laboratoriju Federalnog zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu iIi u Mostaru, kao i laboratoriji Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Sarajevo. Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije je ovim aktom ujedno obavezao nadležne inspekcije da o eventulalnom prisustvu spornih klica graha u pošiljkama hrane odmah obavjeste Inspektorat radi poduzimanja daljih procedura.