Uspješno implementiran i finaliziran prvi projektni zadatak Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj- „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije“

Federalna uprava za inspekcijske poslove je krajem novembra 2022. godine uspješno finalizirala sve projektne aktivnosti iz poziva za saradnju predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) u okviru projekta „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije“.

Okvir saradnje i projektnog zadatka započet je u januaru 2022. godine, a sačinjen je na osnovu realnih potreba kontinuirane profesionalizacije i stručne nadogradnje Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih inspekcijskih organa u FBIH, naročito povodom odgovora na krizu izazvanog pojavom i širenjem COVID-19, ali i potrebe strateškog i planskog rada na suzbijanju sive ekonomije, gdje zapravo jačanje kadrovskih kapaciteta znači institucionalno jačanje svih nadležnih inspekcija u FBiH, a prevashodno Federalne uprave za inspekcijske poslove koja jačanje svojih kapaciteta stavlja u službu podrške Vladi Federacije BiH u ostvarenju kreiranja povoljnog poslovnog ambijenta, održivog i funkcionalnog tržišta i discipline u poštivanju pravnih propisa.

U okviru projekta, uspješno je realiziran Program obuka za inspekcijske organe u FBiH (65 općih i specijaliziranih obuka-webinara), u saradnji s Agencijom za državnu službu Federacije BiH (45 obuka-webinara za sve inspekcijske organe u Federaciji BiH, ali i druge državne službenike i namještenike) i Nacionalnom agencijom za lokalni razvoj-NALED iz Srbije (20 obuka-webinara) – konsultanti EBRD-a. Navedeni set općih (horizontalnih – za sve inspekcije) i specijaliziranih (vertikalnih-resorno područje inspekcija) obuka za inspekcijske organe isporučen je dijelom od  konsultanata koje je angažovala i finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj (NALED), a većim brojem u saradnji s Agencijom za državnu službu Federacije BiH.

U periodu od 21.3.- 10.10.2022. godine, realizirano je 45 obuka-webinara od strane Agencije za državnu službu Federacije BiH i 20 obuka-webinara od strane NALED-a sa cca. 1.400 učešća uposlenika inspekcijskih organa u FBiH, kao i drugih državnih službenika i namještenika shodno relevatnosti i povezanosti sa tematikom.

Nadalje, druga stavka projektnog zadatka bila je jedinstveno rješenje za internu komunikaciju implementirano u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kroz formiranje i uspostavu baze znanja u okviru pratećeg „sistema upravljanja znanjem“ (knowledge management system). Realizaciju druge usluge u kontekstu projektnog prijedloga izvršili su u cjelosti konsultanti i ista uključuje koncept upravljanja znanjem odnosno web-bazu znanja sa skladištenjem pravnih propisa i obrazaca relevantnih dokumenata za inspekcijske nadzore, izvještaje, interni registar obuka itd.

Projekat EBRD-a „Brzi savjetodavni odgovor- Paket solidarnosti“  realiziran je u finansijskom okviru EBRD-a (74,700 EUR) u roku za izvršenje projektnih usluga (januar-oktobar 2022. god.) za isporuku inspekcijama, te je u novembru 2022. godine od strane EBRD-a usvojen završni izvještaj NALED-a po ovom projektnom zadatku.

Shodno navedenom, projekat je realiziran uz potpunu rentabilnost i oslobađanje od troškova koji eventualno mogu nastati za Upravu i korištenja sredstava iz Budžeta Federacije BiH.

Ostvareni su trajni efekti u smislu ugradnje dodatne vrijednosti u ljudski kapital putem jedinstvenog, specijalističkog programa stručnog usavršavanja, što dalje predstavlja  vrijednosni doprinos aktivnostima i djelovanju Federalne uprave za inspekcijske poslove, posebno po pitanju implementacije prateće baze znanja koja ostaje u vlasništvu FUZIP-a (potpisan Ugovor o prijenosu prava i Protokol o primopredaji Baze znanja) i služi ostvarenju ciljeva i interesa od značaja za Federaciju BIH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je uputila novo pismo namjere za produženje saradnje s EBRD-om po osnovu novih projekata, a u pravcu ostvarenja ciljeva iz strateških dokumenata i opredjeljenja Vlade Federacije BiH.