U Mostaru održan sastanak inspekcija i nadležnih institucija za oblast posuda pod pritiskom i sigurnost i inspekciju liftova

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru održan redovni godišnji sastanak federalnih i kantonalnih inspekcija i nadležnih institucija koje obavljaju poslove u oblasti posuda pod pritiskom, te sigurnosti i inspekcije liftova.

Sastanak je održan na poziv glavnog federalnog rudarsko, termo i elektro-energetskog inspektora Osmanović Ferida u saradnji s glavnim federalnim saobraćajnim inspektorom Mikulić Tomislavom, s ciljem razmatranja i usaglašavanja stavova, te razmjene mišljenja i iskustava u primjeni propisa u pomenutim oblastima.

U ime direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, riječi dobrodošlice i podrške radu dala je Merima Tanović, pomoćnica direktora u Kabinetu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, a sastanku je prisustovala i sekretar Uprave Diana Ružić.

Glavni federalni rudarsko,termo i elektro-energetski inspektor Ferid Osmanović istakao je nužnost usklađivanja zakonodavnog okvira  za oblast posuda pod pritiskom na nivou Federacije BiH s propisima BiH i EU, te konstatovao da su uprkos kadrovskoj potkapacitiranosti, inspekcijski organi u FBiH uspjeli održati apsolutnu stabilnost i prevenirati ekscese u ovoj rizičnoj i zahtjevnoj oblasti poslovanja.

Što se tiče inspekcijskog nadzora liftova, glavni federalni saobraćajni inspektor Tomislav Mikulić je istakao da su nadležnost i regulativa u rudarskim i poslovnim objektima jasni, te da je nužno kroz izmjene zakonodavnog okvira precizno i adekvatno definisati pitanje i nadležnosti u oblasti kontrole liftova u stambenim objektima.

Sudionici sastanka su se složili da je za kvalitetnije uređenje oblasti potrebno usklađivanje propisa različitih nivoa vlasti, popunjavanje federalnih i kantonalnih kontrolnih organa nedostajućim kadrovima, te nastavak i unapređenje saradnje federalnih i kantonalnih inspekcija i drugih relevantnih institucija u razmjeni iskustava i informacija s ciljem ujednačenog i zakonitog postupanja, te omogućavanja veće sigurnosti i zadovoljstva korisnika usluga.

Sastanku su, osim predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove, prisustvovali predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Direktor Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine sa saradnicima, predstavnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove USK sa saradnicima, glavni kantonalni tehnički inspektor iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, glavni kantonalni inspektor Inspektorata HNK pri Ministarstvu privrede, inspektori/ce iz TK, ZDK i BPK, te imenovana tijela za liftove i to ZGI d.o.o. Mostar, Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo i Multitehinženjering d.o.o. Zenica.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. 

 Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba