Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje kojim je okrivljeno pravno lice „UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar oglasio odgovornim zbog povrede odredbi Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine

Kantonalni sud u Sarajevu je dana 11.04.2011. godine donio Rješenje kojim je okrivljeno pravno lice „UNICREDIT BANK” d.d. Mostar oglasio odgovornim za počinjene prekršaje iz člana 125. stav 1. tačka n. i člana 126. stav 1. tačka cc. Zakona o zaštiti potrašača u Bosni i Hercegovini, te je time potvrdio prvostepeno rješenje Općinskog suda u Sarajevu kojim je okrivljeno pravno lice „UNICREDIT BANK” d.d. Mostar oglašeno krivim i novčano kažnjenim u iznosu od 9.000,00 KM zbog povrede odredbi Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine.
Ovo je drugo u nizu donesenih konačnih drugostepenih rješenja nadležnog kantonalnog suda pred kojim je Federalna uprava za inspekcijske poslove dokazala da je jedna od privrednih banaka u Federaciji BiH prekršila odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH, a u vezi sa postupanjem istih prema klijentima u smislu jednostranog podizanja kamatnih stopa na potrošačke kredite građana.

Federalna uprava za inspekcijske poslove u narednom periodu očekuje da će i drugi nadležni drugostepeni sudski organi u istim i sličnim predmetima donositi potvrđujuća rješenja prvostepenih sudskih organa.

Pored ranije donesenog drugostepenog rješenja Kantonalnog suda u Bihaću, doneseno drugostepeno rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu predstavlja snažan pravni temelj na osnovu kojeg će Federalna uprava za inspekcijske poslove u skladu sa čl.120 Zakona o zaštiti potrošača BiH podnijeti zahtjev nadležnim sudovima da svojim aktom narede prestanak prakse privrednih banaka prema klijentima u smislu jednostranog podizanja kamatnih stopa na potrošačke kredite građana.