Inspekcijski nadzor taxi – prijevoza na području Kantona Sarajevo

U periodu od 09.01. do 20.01.2012. godine Inspektorat saobraćajne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove poseban akcenat u radu posvetio je kontroli javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza, a što predstavlja kontinuitet u prethodno obavljenim kontrolama provedenim u mjesecu septembru i oktobru 2011. godine. Tokom cijelog perioda trajanja aktivnosti inspekcijskog nadzora asistenciju je pružala Jedinica za podršku MUP-a Kantona Sarajevo. U obavljenim kontrolama sačinjeno je 56 zapisnika sa utvrđenim nedostacima, od kojih je u 20 slučajeva poduzeta zakonom maksimalna represivna upravna mjera privremenog isključenja vozila iz prometa do otklanjanja nedostataka utvrđenih kontrolom i izvršenja prekršajnog naloga. Pored navedenog, donesena su 2 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja taksi prijevoza. Iz navedenih kontrola uočeno je da su u oblasti taksi prijevoza prisutne slijedeće negativne okolnosti na koje nadležni organi moraju obratiti posebnu pažnju, a to su:
-Neposjedovanje dopunskih taksi oznaka za tekuću godinu;
-Neispunjavanje zakonskog uslova izmirenja javnih doprinosa uglavnom od strane taksi prijevoznika – fizičkih Iica i to za duži vremenski period, a isti i dalje posjeduju odobrenja za obavljanje javnog prijevoza izdatog od strane općinskih organa;
-Prisustvo taksi prijevoznika kojima su po službenoj dužnosti poništeni obrasci “D” licenci za vozila koja nisu ispunila dopunski uslov Kantona, odnosno dopunsku taksi oznaku za vozilo povezanu sa stajališnim mjestom;
-Obavljanje taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo od strane taksi prijevoznika registrovanih na susjednim kantonima (SBK-Travnik i sa područja Istočnog Sarajeva koji većinom ne posjeduju propisane registarske tablice sa TA oznakom);
-Produženje registracije taksi vozila sa postojećim TA registarskim tablicama kod nadležne policijske uprave po sjedištu taksi prijevoznika, bez posjedovanja važećeg ugovora o dopunskoj oznaci za vozilo zaključen sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo (odnosno produženje registracije bez posjedovanja dokaza-potvrde o zaključenom ugovoru o dopunskoj taksi oznaci za vozilo za tekuću godinu).
Radi otklanjanja prisutnih problema, neophodno je da resorno Ministarstvo Kantona Sarajevo u potpunosti provede vazeću Odluku o taksi prijevozu na području Kantona Sarajevo u vezi sa navedenim nedostacima, a Kantonalna uprava za inspekcijske poslove nastavi sa inspekcijskim nadzorom u ovoj oblasti uz prijem većeg broja inspektora. Takođe je potrebno u što kraćem roku uskladiti važeću Odluku o taksi prijevozu na području Kantona Sarajevo sa izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06 i 02/10). Veoma važnu aktivnost treba da provede Kantonalno ministarstvo nadležno za poslove prometa u smislu ažuriranja baze podataka o taksi prijevoznicima, te da po službenoj dužnosti poništava i oduzima licence za prijevoz pravnim i fizičkim osobama koje te uvjete više ne ispunjavaju, a nadležnu inspekciju izvijesti o poništenim licencama, tj.o subjektima kojima je oduzeta licenca