Informacija o postupanju federalnog vodnog inspektora po prijavama protiv subjekta „Žuvela-HB“ d.o.o. Stolac

Nakon provedenog inspekcijskog nadzora kod subjekta „Žuvela-HB“ d.o.o. Stolac, Federalna vodna inspekcija je, temeljem člana Članu 190.1. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98 i 48/98) rješenjem zabranila upotrebu objekata za preradu i konzerviranje ribe iz kojih se vrši ispuštanje tehnoloških otpadnih voda do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Osim toga, u skladu s članom 204. Stav (1) i 204. Stav (2) Zakona o vodama, subjektu nadzora – pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu – izdati su prekršajni nalozi u iznosu od 5.500,00KM.

Naime, po zaprimljenim prijavama građana o ispuštanju tehnoloških otpadnih voda na lokalitetu Radimlja bb Stolac, federalni vodni inspektor je dana 27.6.2022. godine izvršio inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac. S obzirom da nadzoru nije prisustvovao predstavnik subjekta nadzora – odgovornog lica u prvanom licu, a u skladu s Članom 67. Stav (3) Zakona o inspekcijama Federacije BiH, zapisnik o inspekcijskom nadzoru je pismenim putem dostavljen odgovornom licu na izjašnjenje. Po pribavljanju izjašnjenja na zapisnik od strane odgovornog lica u pravnom licu, postupajući inspektor je nastavio postupak inspekcijskog nadzora u skladu sa svojim ovlaštenjima i nadležnostima, te je dana 13.7.2022. godine, donio rješenje o zabrani upotrebe objekata s rokom izvršenje naložene mjere odmah po prijemu izdatog Rješenja. Obavijest o izvršenom inspekcijskom nadzoru upućena i je Općini Stolac.

Dana 27.7.2022. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove je zaprimila žalbu subjekta nadzora na Rješenje, koja, u skladu s članom 192. stav (3) Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/6), odgađa njegovo izvršenje do donošenja odluke drugostepenog organa – Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno Federalni vodni inspektorat još od 2014. godine u evidenciji rada i postupanja kod subjekta nadzora „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac ima historiju višestrukog djelovanja kad su u pitanju inicijalni i kontrolni inspekcijski nadzori odnosno izricanje upravnih mjera od strane federalne vodne inspekcije, prekršajne odgovornosti pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog neposjedovanja vodnih akata za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode odnosno korištenja vode, ispuštanja otpadnih voda i drugih aktivnosti i zahvata suprotno odredbama iz vodnog akta, do pitanja plaćanja posebnih vodnih naknada.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba