Federalni granični inspektori zabranili uvoz u Federaciju BiH robe ukupne nabavne vrijednosti blizu 64.000,00 KM

U proteklom periodu, u kontinuiranom nadzoru prekograničnog prometa roba, federalni granični inspektori su donijeli tri zabrane o uvozu pošiljaka u Federaciju Bosne i Hercegovine, kako slijedi:

Dana 13.03.2018. godine, na Carinskoj ispostavi Halilovići, federalni tržišno-turistički inspektor  naredio je povrat 24.000 kg himalajske soli porijeklom iz Pakistana, nabavne vrijednosti blizu 17.000,00 KM, jer je prilikom laboratorijske kontrole kakvoće proizvoda utvrđeno da ista ne zadovoljava kriterije prometa na tržištu BiH.

Dana 22.03. 2018. godine, na Graničnom prelazu Kamensko, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom predmeta živežnih namirnica i hrane, utvrđeno je da podaci na zahtjevu za pregled koje je uvoznik podnio putem BIMS (Border Inspection Management System)  ne odgovaraju činjeničnom stanju utvrđenom organoleptičkim pregledom, te da roba nema zdravstveni certifikat i nije uredno deklarirana.  Radi se o prizvodu gazirana pića ukupne težine 17.424,00 kg, nabavne vrijednosti blizu 26.000,00 KM.

Također, 22.03.2018. godine, u postupku inspekcijskog nadzora na Graničnom prelazu Kamensko nad uvozom predmeta opće upotrebe, federalni sanitarni inspektor je zabranio uvoz pošiljke kozmetičkih i toaletnih proizvoda, ukupne težine 1.969,00 kg, jer je ustanovljeno da ista nema adekvatno ispisanu deklaraciju sa svim podacima (naziv proizvoda, naziv, sjedište i zemlja proizvođača; naziv i adresa uvoznika; te bitne karakteristike vezane za kakvoću proizvoda). Nabavna vrijednost robe je blizu 21.000,00 KM.