PONOVNI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJESTAJA NA PERIOD OD 3 GODINE

U skladu sa elanom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Sluibeni glasnik BiH”, broj 39/14), u dal.iem tekstu: zakon) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa ll. dio B. Zakona o javnim nabavkama (,,Slu2beni glasnik BiH”, bO 66/16), Federalna uptava za inspekcijske poslove, objavljuje

 

 

 

PONOVNI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJESTAJA NA PERIOD OD 3 GODINE

 

JRJN oznaka 55110000-4

 

Dokument možete preuzeti OVDJE.