Federalna vodna inspekcija zaustavila nezakonito vađenje šljunka iz rijeke Save

Federalna vodna inspekcija je danas, uz asistenciju pripadnika policije Posavskog kantona – PS Domaljevac, uspješno okončala dvomjesečni inspekcijski nadzor po zaprimljenoj prijavi o nezakonitom vađenju šljunka iz vodotoka rijeke Save u općini Domaljevac.

Naime, nakon zaprimjene telefonske prijave, Federalna vodna inspekcija je, shodno Zakonu o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/06), u saradnji s inspektorima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Posavskog kantona izvršila nekoliko inspekcijskih nadzora na obalama vodotoka rijeke Save u općini Domaljevac, o čemu je sačinjeno i više zapisnika kojima su konstatovane aktivnosti i identifikovana fizička lica koja su sukcesivno u toku proteklih mjeseci nezakonito vadila šljunak. S obzirom da su inspektori u toku vršenja inspekcijskih nadzora došli do saznanja o eventualnom počinjenju krivičnog djela, o svemu je, u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH, blagovremeno obaviješteno i nadležno tužilaštvo.

Uz tehničku podršku Agencije za vodno područje rijeke Save, danas se vrši mjerenje i utvrđivanje količine izvađenog šljunka, s ciljem poduzimanja daljih mjera i saniranja vodotoka rijeke Save.

“U skladu sa Zakonom o vodama, vađenje materijala iz vodotoka dozvoljeno je samo u obimu i na način koji bitno ne mijenja prirodne procese, ne remeti prirodnu ravnotežu ekosistema ili ne pospješuje štetno djelovanje voda. Štetne posljedice nedozvoljenog i neplanskog vađenja materijala iz vodotoka su dalekosežne i predstavljaju rizik za okoliš, društvo i ekonomiju, a u slučaju rijeke Save, ugrožena je i kineta plovnog puta za brodove“, obrazložio je glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba