Evropska unija obezbijedila modernu informatičku opremu za federalne poljoprivredne i fitosanitarne inspektore

Federalna uprava za inspekcijske poslove dobila je informatičku opremu vrijednosti 30.000,00 eura, doniranu u okviru EU podrške jačanju kapaciteta BiH u sektorima bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti. Shodno ciljevima podrške, informatička oprema (prijenosni i desktop računari, prijenosni i multifunkcionalni štampači) biće dodijeljena federalnim fitosanitarnim inspektorima na graničnim prijelazima Bijača, Gorica, Kamensko, Izačić, Orašje i Bosanski Šamac, te federalnim poljoprivrednim inspektorima u uredima poljoprivredne inspekcije FUZIP u Mostaru i Sarajevu.

Mehmed Čeligija, glavni federalni poljoprivredni inspektor i koordinator projekta ispred FUZIP iskazao je zahvalnost međunarodnim donatorima i kancelariji Evropske unije u BiH, kao i Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH koja je koordinirala i artikulisala zahtjeve nadležnih entitetskih inspektorata i inspekcije Distrikta Brčko. Ovakav vid tehničke podrške će doprinijeti ukupnoj profesionalizaciji fitosanitarnih službi i unapređenju fitosanitarne kontrole domaće proizvodnje, izvoza i uvoza, ali i ispunjavanju obaveza postavljenih pred sektorski okvir poljoprivrede u zaštiti zdravlja bilja.

„Donacija moderne informatičke opreme i deset (10) vozila će omogućiti veću efikasnost i mobilnost federalnih fitosanitarnih inspektora u vršenju fitosanitarnog nadzora prekograničnog prometa roba, izdavanju fitostanitarnih certifikata za izvoz, te realizaciji komplementarnih obaveza fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora u unutrašnjem nadzoru primarne proizvodnje bilja i biljnih proizvoda i drugim aspektima osiguranja zaštite zdravlja bilja i domicilne primarne poljoprivredne proizvodnje. Kreiranje tehničkih preduvjeta za operativnije funkcionisanje inspekcija predstavlja i značajan iskorak ka usklađivanju sa standardima i principima Evropske unije.

Naime, Bosni i Hercegovini predstoje konstantne obaveze praćenja i verifikacije statusa u domenu zdravlja bilja (pojava štetnih organizama) i mapiranja karakterističnih zona s ciljem sačinjavanja izvještaja prema Evropskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization), po obavezama sadržanim u Međunarodnoj konvencija za zaštitu bilja (IPPC – International Plant Protection Convention), kao sastavnog dijela preuzetih obaveza vezanih za cjelokupni sistem sigurnosti hrane u BiH i njegove usklađenosti s pravnom stečevinom EU.

Adekvatna institucionalna forma inspekcija, postupci nadzora harmonizovani s dobrim praksama u EU, validacija procesa u skladu sa standardima za provedbu inspekcijskih nadzora, ukratko – sistem usklađen sa sistemom EU, jesu glavni prioriteti za ostvarenje jednakog statusa domaće proizvodnje sa proizvodima iz uvoza i konkurentnosti na tržištu EU, SAD i trećih zemalja“, konstatovao je gospodin Čeligija.

***

Evropska unija kroz nekoliko tekućih projekata radi na jačanju kapaciteta BiH u sektorima bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti. Trenutno se u BiH provode tri twinning projekta u vrijednosti šest (6) miliona eura s ciljem izgradnje institucionalnih kapaciteta i usklađivanja pomenutih sektora u BiH sa pravnom tekovinom Evropske unije.

U okviru podrške jačanju kapaciteta fitosanitarne inspekcije i sektora sigurnosti hrane, Evropska unija je obezbijedila ukupno 33 vozila u vrijednosti od 467.000 eura i IT opremu u vrijednosti preko 700.000 eura za fitosantarne inspektore u okviru entitetskih inspektorata, te fitosanitarne inspektore Distrikta Brčko BiH, kao i za sektor bezbjednosti hrane u okviru kojeg su korisnici Agencija za bezbjednost hrane BiH, te entitetska ministarstva poljoprivrede i Odjeljenje za poljoprivredu Vlade Distrikta Brčko BiH. Vozila i IT oprema će omogućiti efikasnije provođenje kontrole zdrave hrane i zdravlja bilja, sjemena i biljnog materijala s ciljem očuvanja zdravlja potrošača. Ova podrška će doprinijeti i jačanju kapaciteta pomenutih službi za potrebe usklađivanja s pravilima i standardima Evropske unije u ovim oblastima.

Više informacija je dostupno na https://www.ippc.int/countries/bosnia-and-herzegovina i https://www.eppo.int/