Federalna vodna inspekcija upozorava: nezakonito odlaganje materijala u vodotoke i vodno dobro povećava ugroženost od poplava!

Povodom posljednjih poplava u FBiH uzrokovanih obilnim padavinama, Federalna vodna inspekcija upozorava na učestalu pojavu kršenja odredaba Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj 70/06) koje se odnose na održavanje vodotoka I. kategorije.

Naime, u inspekcijskim nadzorima je uočeno da pravna i fizička lica često vrše nezakonito deponovanje zemljanog i kamenog materijala u korita i vodno dobro uz vodotoke rijeka I. kategorije, vjerovatno i ne razmišljajući o tome da se ovakvim nezakonitim aktivnostima direktno povećava ugroženost ljudi i materijalnih dobara štetnim djelovanjem voda, odnosno poplavama i erozijom površinskih voda.

Nezakonito odlaganje i deponovanje kamenog i zemljanog materijala naročito je izraženo kod velikih građevinskih radova kao što je izgradnja Koridora Vc. Naime, tokom prethodnih godina, vodni inspektori su utvrdili da izvođači radova, u dogovoru s vlasnicima privatnih parcela i uz odgovarajuću naknadu, deponuju materijal na njihove čestice uz vodotoke i vodno dobro, na mjestima gdje je to izričito zabranjeno jer onemogućava kontrolirani i neškodljivi protok vode, što povećava ugroženost od poplava.

Nedavno je zabilježen slučaj na dijelu Koridora Vc u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje su izvođači radova samoinicijativno označili i planirali čak 19 mjesta za odlaganje otpadnog zemljanog i kamenog materijala uz vodotok i vodno dobro rijeke Bosne. Brzom intervencijom Federalnog vodnog inspektorata, ova radnja je onemogućena.

Osim toga, često se uočavaju i prijavljuju i fizička lica, koja u pravilu u neradne dane ili u poslijepodnevnim satima, u vodotoke i vodno dobro nezakonito deponuju otpad, nakon čega brzo napuštaju lice mjesta. Ove počinioce najčešće prijavljuju savjesni građani i aktivisti za zaštitu životne sredine, čije su blagovremene informacije i fotografije putem kojih je moguće utvrditi identitet počinilaca od iznimne pomoći. Nažalost, često nemamo dovoljno podataka na osnovu kojih bismo identificirati i sankcionisali počinioce, a evidentirani su i slučajevi kada lokalna zajednica prešutno daje saglasnost da se formiraju divlje građevinske deponije u blizini vodotoka. Jedan od mogućih načina da se ovo pravovremeno spriječi je i formiranje vodočuvarske službe predviđene Zakonom o vodama, čija je svrha preventivno djelovanje i prijavljivanje nelegalnih radova s ciljem identificiranja i sankcionisanja počinilaca.

U okviru svog postupanja, federalni vodni inspektori su izrekli značajan broj prekršajnih naloga i rješenjima naređivali uklanjanje nasutih materijala. Nažalost, subjekti nadzora često koriste pravni lijek, odnosno mogućnost žalbe drugostepenom organu ili upućivanja predmeta na sudsko odlučivanje, što prolongira provođenje mjera donesenih u okviru postupka inspekcijskog nadzora, odnosno vraćanje vodnog dobra u prvobitno stanje, kako bi se omogućio kontrolirani i neškodljivi protok vode“, obrazložio je glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić.

Federalna uprava za inspekcijske poslove obavještava sva fizička i pravna lica da je odlaganje materijala u vodotocima ili vodnom dobru rijeka I. kategorije u suprotnosti sa Zakonom o vodama FBiH, te upozoravamo da će sve nezakonite radnje u tom smislu biti sankcionirane. Novčane kazne propisane Zakonom o vodama FBiH kreću se u rasponu od 5.000,00 do 50.000,00KM za pravno lice, te u rasponu od 100,00 do 2.000,00KM za fizičko lice.

U proteklom periodu, federalni vodni inspektori su izvršili 15 inspekcijskih nadzora nad aktivnostima nezakonitog deponovanja materijala u vodotocima i vodnom dobru rijeka I. kategorije, u okviru kojih su evidentirani prekršaji za koje su izdata 24 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM, te doneseno 14 rješenja o otklanjanju nedostataka.

– KRAJ –

 

Uređenje vodotoka i drugih voda propisano je odredbama Zakona o vodama („Sl. Novine FBiH“, br. 70/06). U skladu s članovima 5 i 9, Federacija, kanton, grad i općina osiguravaju uređenje vodotoka i drugih voda, svako u okviru svoje nadležnosti. U smislu zakona, uređenje vodotoka i drugih voda jeste održavanje vodotoka i vodnog dobra, kao i drugi radovi kojima se omogućava kontrolirani i neškodljivi protok vode.

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba