Dan: 12. Novembra 2021.

Federalna vodna inspekcija upozorava: nezakonito odlaganje materijala u vodotoke i vodno dobro povećava ugroženost od poplava!

Povodom posljednjih poplava u FBiH uzrokovanih obilnim padavinama, Federalna vodna inspekcija upozorava na učestalu pojavu kršenja odredaba Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj 70/06) koje se odnose na održavanje vodotoka I. kategorije. Naime, u inspekcijskim nadzorima je uočeno da pravna i fizička lica često vrše nezakonito deponovanje zemljanog i kamenog materijala u korita i […]