Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (“Službene novine FBiH”, broj: 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11)