Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21)