Zakon o javnim preduzećima u FBiH (“SLužbene novine FBiH”, broj: 109/12)