Direktor Ajdinović: u posljednjih 48 sati 282 osobe upućene u karantine na području Federacije BiH

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 11.4.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15.3.2020. godine, odnosno 28 dana po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 11.4.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 24.862 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica koje su izuzete iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.120-vozače, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranične radnike, na dan 11.4.2020. godine federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima su izdali 119 rješenja o mjerama izolacije.

Od donošenja Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sva lica koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su u toku vršenja sanitarnih nadzora na graničnim prijelazima a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika uputili 262 lica u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se isti, po izdavanju rješenja o karantinu od strane Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od strane nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

Za preuzimanje od strane Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, a u smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 29 lica, kao i za jedno (1) lice sa prebivalištem na području Brčko Distrikta.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 3.068 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 310 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 275 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 17.306 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

 

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata. Do ovog trenutka izvršena su 4 inspekcijska nadzora, 1 kontrolni nadzor, kojom prilikom je utvrđeno 7 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 7 prekršajnih naloga u iznosu od  8.750,00 KM. Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata nadzora, kod dva subjekta nadzora je utvrđeno nepoštivanje Odluke Vlade FBIH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena na području FBIH.

U periodu od 15.3.-12.4.2020. godine, izvršeno je 197 inspekcijskih nadzora, te 164 kontrolna nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđeno je ukupno 204 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 204 prekršajna naloga u iznosu od 319.950,00 KM. Kod 164 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene”, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled broja lica za koje su izdata rješenja o karantinu za period 10.4.-12.4.2020.

(prema dostupnim podacima)

KANTON

10.4.2020.

11.4.2020 – 12.4.2020.

UNSKO-SANSKI KANTON

72

35

POSAVSKI KANTON

3

1

TUZLANSKI KANTON

61

27

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

14

9

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

0

0

SREDNJOBOSANSKI KANTON

11

9

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

9

0

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

6

2

KANTON SARAJEVO

10

4

KANTON 10

7

2

 

UKUPNO:                                  

193

89

         282

 

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

 

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba