Direktor Ajdinović: u posljednja 24 sata 193 građana BiH upućena u karantine u FBiH

Foto: FENA

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 10.4.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 15 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 10.4.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 24.743 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Od donošenja Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sva lica koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su u toku vršenja sanitarnih nadzora na graničnim prijelazima a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika uputili 254 lica u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se isti, po izdavanju rješenja o karantinu od strane Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od strane nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.915 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 301 lice – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 534 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 17.031 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzora benzinskih pumpi. Do ovog trenutka izvršeno je 7 inspekcijskih nadzora, te utvrđeno 10 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 10 prekršajnih naloga u iznosu od  12.200,00 KM. Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata nadzora, dva subjekta nadzora nisu uskladila svoje cijene u skladu s maržom propisanom pomenutom Odlukom Vlade FBiH.

U periodu od 15.3.-11.4.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno je 193 inspekcijskih nadzora, te 163 kontrolna nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđeno je ukupno 197 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 197 prekršajnih naloga u iznosu od 311.200,00 KM. Kod 163 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene”, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled izdatih rješenja o karantinu na dan 10.4.2020. godine

KANTON

10.4.2020.

UNSKO-SANSKI KANTON

72

POSAVSKI KANTON

3

TUZLANSKI KANTON

61

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

14

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

0

SREDNJOBOSANSKI KANTON

11

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

9

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

6

KANTON SARAJEVO

10

KANTON 10

7

UKUPNO:

193

 

 Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

 

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba