Zabranjen uvoz dječijih igračaka: Lutka Modern, Lutka Fashion i Lutka Angel

   Dana 2.7.2021. godine, sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na MC Rajlovac, u toku redovnog zdravstvenog pregleda pri uvozu, zabranila je uvoz dječijih igračaka: “Lutka Modern”, “Lutka Fashion”i “Lutka Angel” porijeklom iz Kine.

 Naime, prema rezultatima laboratorijske analize uzoraka dječijih igračaka uzetih prilikom inspekcijskog pregleda, utvrđeno je da hemijska analiza na sadržaj ftalata ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda koji sadrže flatate („Službeni glasnik BiH“ broj 04/10) i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (“Službeni glasnik BiH, broj: 2/92 i 13/94) zbog povečanog Di (2-etilheksil) ftalat (DEHP),  zbog čega pošiljka ne može biti stavljena u promet i upotrebu.                   

Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke od 1884 komada, zabranjen je i naređeno je uništenje iste.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: kabinet@fuzip.gov.ba