GLAVNI FEDERALNI VODNI INSPEKTOR NA OKRUGLOM STOLU O NELEGALNOM ŠLJUNKARENJU: SARADNJA S GRAĐANIMA OD KLJUČNOG ZNAČAJA

Na inicijativu i poziv neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ u Maglaju je 24.6.2021. godine, sa predstavnicima relevantnih institucija, održan okrugli sto s ciljem rješavanja problema nezakonite eksploatacije šljunka, što je problem s kojim se suočavaju građani na području Maglaja i drugih općina u slivu rijeke Bosne.

Okruglom stolu su prisustvovali svi predstavnici relevantnih institucija: gosp. Mirsad Smajlagić- glavni federalni vodni inspektor ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove, gosp. Nijaz Mačak- kantonalni vodni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save- Ured u Zenici, kao i predstavnici Općine Maglaj, a kako bi iznašli modaliteti rješavanja ovog problema i dala podrška inicijativi da se isti sistemski riješi i spriječi dalja materijalna šteta koja može nastati za građane i društvenu zajednicu.

Glavni federalni vodoprivredni inspektor Mirsad Smailagić je na okruglom stolu istakao da je u timskom nadzoru s federalnim vodnim inspektorima obišao rijeku Bosnu u Maglaju, te je tom prilikom konstatovano da se trenutno ne vrši ni legalna ni nelegalna eksploatacija šljunka u ovom gradu.

Nadalje, zatražio je pomoć i saradnju građana s ciljem adekvatnog i zajedničkog pristupa rješavanju ovog problema od strane institucija zaduženih za provedbu zakona, a u smislu inicijative i prijave svake primijećene nelegalne eksploatacije šljunka, jer takve prijave građana potvrđuju kolektivnu društvenu odgovornost, a za Federalni vodni inspektorat i Federalnu upravu za inspekcijske poslove saradnja s građanima od ključnog je značaja.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba