Saopćenje za javnost, 6.7.2021. godine

ZAŠTITA ZDRAVLJA PRIORITET U LJETNIM MJESECIMA: FEDERALNI INSPEKTORI VRŠE POJAČANE INSPEKCIJSKE NADZORE PREHRAMBENIH PROIZVODA S PREPORUKOM ZA POJAČANE KONTROLE NADLEŽNIM KANTONALNIM INSPEKCIJAMA

   Federalna uprava za inspekcijske poslove putem federalnih graničnih inspektora (sanitarni, tržišni, fitosanitarni) iz Sektora granične inspekcije,  raspoređenih na jedanaest-11 GP/CI vrši prekograničnu kontrolu roba, proizvoda i hrane pri uvozu na područje FBiH/BIH. Kontrolu na tržištu u unutrašnjosti, zavisnosti od vrste i prirode hrane, biljnog ili animalnog porijekla, kompozitnih proizvoda, aditiva, preparata za korištenje u ishrani, dječije hrane, dijetskih preparata, materijala u dodiru sa hranom provode inspektori Federalnog zdravstvenog inspektorata/inspektorata za hranu i Federalnog veterinarskog inspektorata. Dakle, u unutrašnjoj kontroli federalni inspektori za hranu i veterinarski inspektori vrše inspekcijski nadzor nad primjenom velikog broja propisa koji se odnose na kvalitet i zdravstvenu ispravnost hrane. U segmentu prekogranične kontrole i u unutrašnjim kontrolama se koriste tehnike uzorkovanja radi provjere zdravstvene ispravnosti/kvaliteta hrane.

  U periodu januar-maj 2021. godine u prekograničnom prometu federalni granični inspektori su pri uvoz robe izvršili 10.526 inspekcijskih nadzora zdravstvene ispravnosti pošiljki životnih namirnica, 12.735 nadzora kontrole kvalitete proizvoda poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, 2.397 fitosanitarnih pregleda, te je uzet ukupno 1921 uzorak. Federalni inspektori u unutrašnjoj kontroli (inspektori za hranu i veterinarski) su, pored vanrednog angažovanja na provođenju i poštivanju naredbi kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBIH u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, intenzivno vršili i sve redovne inspekcijske nadzore. Federalni inspektori u unutrašnjoj kontroli (inspektori za hranu, veterinarski) su do kraja mjeseca maja kod subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom hrane,dijetetskih namirnica, namirnica animalnog porijekla izvršili 193 inspekcijska nadzora, te tom prilikom konstatovali određene nepravilnosti što je rezultiralo izdavanjem 68 rješenja o otklanjanju nedostataka (analiza zdravstvene ispravnosti namirnica, registracija dijetetskih proizvoda, principi sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP, deklarisanje, sprovođenja preventivnog postupka samokontrole), uzeto je 18 uzoraka (koji se najvećim dijelom odnose na državnu kontrolu rezidua vetrinarskih lijekova u hrani životinjskog porijekla koji je odobren od strane EU) i izdato 16 prekršajnih naloga sa novčanim iznosom od 45.970,00 KM.

  U periodu januar-maj 2021. godine federalni granični inspektori su u šest (6) slučaja zabranili uvoz pošiljki koje su se odnosile na prehrambene proizvode i dodatke prehrani

   U unutrašnjoj kontroli federalni zdravstveni/ inspektori za hranu naložili su uništavanje cca 150 kg sirovina koje nisu bile u skladu sa Zakonom o hrani BiH, dok su federalni veterinarski inspektori naložili uništenje 156,30 kg mesa, te je povučeno 62 tegli od cc 500 gr meda (kvaliteta nije odgovarala zakonskoj regulativi). 

    Želimo istaći da Uprava na svojoj web-stranici, shodno obavijestima postupajućih inspektora o zabrani uvoza pošiljki u prekograničnom prometu, objavljuje sve aktuelne informacije u vezi s radom, te naročito zabrane uvoza pošiljki, kako bi i na taj način pružila pravovremene informacije široj javnosti.

   Bitno je napomenuti da Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao i svake godine u ljetnom periodu, vrši pojačane inspekcijske nadzore, u uslovima velikih vrućina, a u cilju zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, kojom prilikom je izdala i preporuke kantonalnim ministarstvima zdravstva, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, odnosno kantonalnim i općinskim sanitarnim inspektorima da pojačaju inspekcijski nadzor u objektima proizvodnje, prometa i skladištenja lako kvarljivih namirnica, naročito sladoleda. Razlog pojačanih inspekcijskih nadzora jeste činjenica da su trovanja hranom česta pojava u ljetnom periodu. Poznato je da visoke temperature pogoduju bržem rastu i širenju bakterija, koje su najčešći urok trovanja hranom, a u koju dospijevaju sa zagađenih i prljavih površina, nečistih ruku i odjeće, opreme, pribora i prljave vode.

Također, ususret nastupajućem vjerskom prazniku Kurban-bajramu, federalni veterinarski inspektori prema ustaljenoj praksi će u timu sa federalnim saobraćajnim inspektorima vršiti pojačane inspekcijske nadzore prijevoznika životinja kao i kontrolu prijevoza životinjski proizvoda.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba