Uspješno okončan IMPAQ projekat u BiH – ostvarena značajna podrška Federalnom urbanističko-ekološkom inspektoratu

Dana 10.11.2022. godine, predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove – Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata i Kabineta direktora, kao i naposredni korisnici podrške, prisustvovali su završnom događaju kojim se obilježava okončanje aktivnosti u okviru projekta „IMPAQ – pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“, koji je pokrenula Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) uz finansijsku podršku Ambasade Švedske.

IMPAQ projekat u BiH uključuje kratkoročna i dugoročna rješenja za poboljšanje kvaliteta zraka u BiH, kao što su: stvaranje usklađenih inventara emisija, uspostavljanje usklađenih kapaciteta za hosting podataka u entitetskim institucijama koji su u skladu s propisima o zaštiti kvaliteta zraka, poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za arhiviranje podataka, pružanje sveobuhvatnih i validnih podatka o kvalitetu zraka javnosti u realnom vremenu, razvijanje sveobuhvatnih i usklađenih referentnih laboratorijskih kapaciteta i obuka osoblja, provođenje aktivnosti poboljšanja kvaliteta zraka usmjerenih na održivu urbanu mobilnost, planiranje i regulaciju transporta, angažovanje i obuka inspektora koji će nadgledati poštivanje zakona o kvaliteti zraka u industriji i drugim oblastima.

Pojačani nadzor u kontekstu realizacije Komponente 6. projekta podrazumijevao je da Federalna uprava za inspekcijske poslove angažuje dvije osobe (uz dodatno usavršavanje, nabavku prateće opreme i specijalizaciju pod mentorstvom inspektorice iz Kraljevine Švedske), a kako bi se pružila djelotvorna stručno-tehnička podrška ekološkim inspektorima i privremeno osiguralo kadrovsko jačanje Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata.

„Federalna uprava za inspekcijske poslove ostvarila je kratkoročnu podršku putem četrnaestomjesečnog angažmana dva lica u svrhu stručno-tehničke pomoći Federalnom urbanističkom inspektoratu uz mentorstvo i stručno usavršavanje gđe. Besime Grgić – inspektorice za zaštitu okoliša iz Kraljevine Švedske, koja je svoja znanja i iskustva stavila na raspolaganje planskom i programskom djelovanju federalnih inspektora, ali i dugotrajne efekte po pitanju nabavke opreme za mjerenje buke, štetnih emisija i specijalizacije inspektora“, istakao je gosp. Ejub Salkić, glavni urbanističko-ekološki inspektor po ovlaštenju.

Vlada Federacije BiH je povodom projekta IMPAQ u BiH usvojila Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o svim provedbenim elementima komponenti projekta u Federaciji BiH, te je Zaključkom V.broj 1514/2020 od 5.11.2020. godine Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena da pristupi realizaciji Komponente 6. koja doprinosi jačanju kapaciteta, opreme, specijalizaciji s ciljem efikasnosti u vršenju inspekcijskih nadzora u oblasti zaštite okoliša/zraka.

U smislu završnih aktivnosti i obilježavanja konačnog uspjeha projekta, zaključeno je da Kraljevina Švedska u BiH pokazuje naročitu brigu za stanje, uređenje oblasti i mjere za zaštitu okoliša, u čijem je kontekstu finaliziran značajan niz iz ciklusa aktivnosti, te pod okolnostima pandemije koronavirusa uspješno proveden sa svim relevantnim institucijama u BiH.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović.  Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba