Rješenjem u upravnom sporu ogođeno izvršenje Rješenja o privremenoj zabrani rada subjekta Žuvela-HB d.o.o. Stolac

Dana 11.11.2022. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove zaprimila je zahtjev privrednog subjekta Žuvela-HB d.o.o. Stolac za stavljanje van snage Zaključka o dozvoli izvršenja Rješenja federalnog vodnog inspektora o zabrani upotrebe objekta za preradu i konzerviranje ribe do pribavljanja vodne dozvole, a temeljem Rješenja Kantonalog suda u Sarajevu u upravnom sporu koji je pokrenuo subjekt nadzora Žuvela-HB d.o.o. Stolac.

Naime, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora kod subjekta Žuvela-HB d.o.o. Stolac po zaprimljenim prijavama građana o ispuštanju tehnoloških otpadnih voda na lokalitetu Radimlja bb Stolac, Federalna vodna inspekcija je, u skladu sa  Zakonom o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98 i 48/98) dana 13.7.2022. godine, Rješenjem zabranila upotrebu objekata za preradu i konzerviranje ribe iz kojih se vrši ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Osim toga, subjektu nadzora – pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu su, zbog utvrđenih nepravilnosti, izdati prekršajni nalozi.

Rješenje je u zakonskom roku osporeno žalbom subjekta nadzora, čime je izvršenje odgođeno do donošenja odluke drugostepenog organa – Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Nakon što je drugostepeni organ žalbu odbio kao neosnovanu, prvostepeno Rješenje federalnog vodnog inspektora postalo je konačno i izvršno, te je postupajući inspektor dana 7.10.2022. godine donio Zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja, kojim je naloženo izvršenje pečaćenjem objekta dana 5.12.2022. godine.

Korištenjem daljih pravnih sredstava zaštite prava stranke u postupku, subjekt nadzora je pokrenuo upravni spor u kojem je Kantonalni sud Kantona Sarajevo dana 31.10.2022. godine donio Rješenje o odgodi izvršenja rješenja Federalne uprave za inspekcijske poslove do okončanja upravnog spora.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno Federalni vodni inspektorat još od 2014. godine u evidenciji rada i postupanja kod subjekta nadzora „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac ima historiju djelovanja i provođenja inicijalnih i kontrolnih inspekcijskih nadzora, izricanja upravnih mjera, te sankcionisanja pravnog lica i odgovornog lica  u pravnom licu zbog neposjedovanja vodnih akata za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode odnosno korištenja vode, ispuštanja otpadnih voda i drugih aktivnosti i zahvata suprotno odredbama iz vodnog akta, do pitanja plaćanja posebnih vodnih naknada.

– KRAJ-

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba