U prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan sastanak predstavnika nadležnih institucija i inspekcijskih organa u oblasti vodoprivrede u BiH

Dana 22.10.2012. godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je zajednički sastanak predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vodoprivrednih inspekcija Federacije BiH i Republike Srpske, te predstavnika Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Sastanku su prisustvovali Direktor FUZiP Ibrahim Tirak, Gl.fed.vodoprivredni inspektor Mirsad Smailagic, Gl.vodoprivredni inspektor Republike Srpske Miroslav Tanasić, Fed.vodoprivredni inspektor Hamdija Strinić, Fed.vodoprivredni inspektor Sadudin Numanović, Fed.vodoprivredni inspektor Tenzila Selimović,Zijada Redžić (FMV,PiŠ),Ozana Bulić (AVP Jadranskogmora), Mustafa Nezirić (AVP Jadranskog mora), Nedžad Vilić (AVP Sava), Kantonalni inspektori:Mačak Nijaz (Ze-Do), Sijerčić Edin (BPK), Asim Hozdić (USK), Drago Ćorić (HNK), Slobodanka Komšić (SBK), Edin Rustempašić (SBK), Tomislav Mihaljević (Kanton „10″), Haris Biogradić (Kanton Sarajevo).
Tema sastanka bila je usmjerena na nelegalno vađenje materijala iz rijeka u BiH, kao i prevazilaženje problematike u vezi sa devastacijom vodnih objekata na BiH rijekama, te unapređenje rada i koordinarano vršenje aktivnosti svih odgovornih državnih institucija u vezi sa ovom oblašću.
Doneseni su slijedeći zaključci:
1. Sugeriše se Federalnom ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva da razmotri organizovanje vodočuvarske službe koja je utvrđena kao obaveza i mogućnost, Zakonom o vodama („Sl.novine FBiH”, broj 70/06). Organizovanje vodočuvarske službe se može odnositi samo na pojedine lokalitete ovisno o potrebi čuvanja vodnih objekata i zagađenja rijeka. 
2. Zahtijeva se od Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva da pokrene inicijativu o usvajanju okvirnog prijedloga nacrta o održavanju toka rijeke Bosne, posebno na dio koji se odnosi na gornji tok rijeke Bosne od naselja Ada do ušća u rijeku Savu, sa Ministarstvom šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srpske (utvrđen Prijedlog sporazuma).
3. Urgira se Federalnom ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva da se ubrzaju aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o vodama („SL.novine FBiH”, broj 70/06).
4. Zahtijeva se od Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva da organizuje sastanak federalnih inspektora, agencija za vodno područje i predstavnika kantonalnih ministarstva na temu primjene Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Sl.novine FBiH”, broj 4/12).
5. Zahtijeva se od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da organizuje sastanak na kome bi prisustvovali predstavnici kantonalnih ministarstva nadležnih za izdavanje vodnih akata,federalni inspektori, predstavnici agencija za vode, na temu: “Nadležnost izdavanja vodnih akata”. 
6. Traži se da agencije za vodna područja daju pojašnjenja postupanja uzimanja uzoraka u slučaju incidentnih zagađenja, odnosno da se oglasi koje su laboratorije kao i uposlenici dežurni u takvim slučajevima (dežurni telefon), za područje Federacije BiH.