Pozitivna ocjena za implementaciju zaštite prava intelektualne svojine u izvještaju o napretku Evropske Komisije za BiH

Kontinurano vršenje inspekcijskog nadzora nad zaštitom autorskih prava kompjuterskih programa u svrhe korištenja i prometovanja već je pokazalo rezultate ne samo u podizanju svijesti privrednih subjekata i građana u Federaciji BiH nego i u nedavno objavljenom Izvještaju o napretku Evropske komisije za BiH kada su u pitanju EU integracije. 
Aktivnosti inspekcijskog nadzora zaštite autorskih prava korištenja i prometa kompjuterskih programa na području FBiH u aprilu 2012. godine, te nastavak aktivnosti u ovoj oblasti već su proizvele značajne rezultate za cijelu Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da je ova oblast jedna od rijetkih koja je dobila pozitivnu ocjenu u Izvještaju o napretku.  
Federalna Uprava za inspekcijske poslove je nakon prvog vala aktivnosti nastavila sa kontinuiranim naporima na ovom području, a svi federalni i kantonalni inspektori u FBiH su zaduženi da u okviru vršenja redovnih inspekcijskih kontrola vrše inspekcijski nadzor nad zaštitom autorskih prava korištenja i prometa kompjuterskih programa. 
Tim povodom direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, Ibrahim Tirak je izjavio: „Ove aktivnosti su umnogome unaprijedile rad i djelatnost domaćih proizvođača kompjuterskih programa koji su do početka naših aktivnosti bili izloženi nelojalnoj konkurenciji. Svjesni smo činjenice da samo kontinuiranim aktivnostima možemo podignuti svijest kako u ovoj, tako i u drugim oblastima vršenja inspekcijskog nadzora koje provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove. Nedavno organizovani dvodnevni seminar za tržišne inspektore Kantona i Federacije BiH na Rostovu kod Bugojna bio je odlična prilika za njihovu dodatnu edukaciju od strane proizvođača softvera i razmjenu dosadašnjih iskustava, a stečena znanja će unaprijediti rad tržišnih inspektora te im olakšati obavljanje inspekcijskih kontrola.” Direktor Tirak je u nastavku dodao da aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove direktno doprinose zaštiti prava intelektualne svojine i ispunjenju uslova koje diktira Evropska unija za BiH, a značajnu podršku ovim naporima pruža i Vlada Federacije BiH, te Privredna komora SAD-a.  
Bitna činjenica je i gubitak fiskalnih prihoda na godišnjem nivou u BiH zbog piratskih softvera koji prema zvaničnim analizama iznosi oko 14 miliona američkih dolara, te oko 1400 radnih mjesta, a istovremeno se stvara nepovoljno poslovno okruženje koje nije atraktivno za strane investitore. 
Zakon o autorskim i srodnim pravima je temeljni Zakon za spomenutu oblast zaštite kompjuterskih programa i drugih oblika intelektualne svojine autora u BiH, i aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove su usmjerene na implementaciju ovog Zakona koji je od velike važnosti za BiH posebno zbog Svjetske trgovinske organizacije i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.