Saopštenje o vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove na području FBiH za period 13.04.-22.04.2016.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, od 13.04.2016.godine vršila je pojačane inspekcijske nadzore sa 49 inspektora u unutrašnjoj kontroli, te je zaključno sa 22.04.2016. godine, obavljala aktivnosti na suzbijanju nezakonitog rada fizičkih i pravnih lica u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, te kontrole apoteka i bespravnog prevoza putnika i tereta u saobraćaju, tehničke ispravnosti vozila, radnog vremena vozača, obaveznih odmora, i ispravnosti tahografa, kontrole rada „na crno“ i fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. U posmatranom periodu inspekcije su bile na terenu svih efektivnih 10 dana što obuhvata rad vikendima i rad u noćnim satima, a kontrole su vršene u HNK,ZHK, ZDK, SBK i KS.

Tom prilikom izvršeno je 1181 inspekcijskih nadzora, kao i 31 kontrolnih inspekcijskih nadzora, a sačinjeno je 933 zapisnika o inspekcijskom nadzoru. Na osnovu zatečenog stanja u kontrolisanim subjektima izdato je 434 prekršajnih naloga sa finansijskim efektom u ukupnom iznosu od 587.673,00 KM.

Također, u gore istaknutom vremenskom periodu federalni inspektori koji su vršili pojačani inspekcijski nadzor izrekli su ukupno 181 upravnu mjeru, od kojih se 129 odnosi na otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom inspekcijskog nadzora, a 52 upravne mjere odnose se na privremenu zabranu rada kontrolisanih subjekata nadzora. Najčešće nepravilnosti koje su dovele do izricanja upravne mjere privremene zabrane rada od strane postupajućih inspektora su propusti u dosljednoj primjeni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, te Zakona o fiskalnim sistemima FBiH. Prilikom kontrole Zakona o fiskalnim sistemima FBiH od strane federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora kod 157 kontrolisanih privrednih subjekata, konstatovano je da 9 subjekata nadzora uopšte ne posjeduju fiskalni uređaj.

Posebno ističemo da je izrečeno 9 mjera zabrane rada i pečaćenja nelegalnih pilana.

U okviru izvršenih kontrola vezanih za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima u dijelu koji se odnosi na uredno izdavanje fiskalnih računa koje su izvršene kod 343 subjekata nadzora, kod njih 69 je utvrđeno da nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Od 192 kontrolisanih uposlenika, njih 48 je bilo radno angažovano bez obavezne prijave na PIO/MIO, odnosno zatečeno je 48 radnika „na crno“.

Posebno važnim smatramo istaći da je na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak naplaćen iznos od ukupno 773.064,76 KM.

U vezi sa prekograničnom kontrolom i pojačanim nadzorom iz te oblasti, Federalna uprava za inspekcijske poslove će s 41 inspektorom u prekograničnom nadzoru, prema planu aktivnosti za 2016. godinu, a u skladu sa Zakonom o nadzoru nad tržištem („Službeni glasnik BiH“ br. 45/04, 44/07 i 102/09) i Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“ br. 04/10) u ovom i sljedećem mjesecu izvršiti moniring nad uvozom pošiljki roba koje mogu sadržavati dječije lutke i gumene igračke. Shodno tome će se odmah pooštriti sanitarni nadzor nad uvozom pošiljki u kojima ima dječijih lutki i gumenih igračaka, te izvršiti laboratorijska provjeru zdravstvene ispravnosti i hemijska analizu na količinu ftalata.

Također, Federalna uprava za inspekcijske poslove će, prema planu aktivnosti za 2016. godinu, a u skladu s odredbama Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“ br. 50/04), Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminate u hrani („Službeni glasnik BiH“ br. 68/09 i 39/12) i Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“ br. 89/12), u narednom periodu pojačati nadzor nad uvozom proizvoda biljnog porijekla (mrkva, banana, paprika, narandža, limun, grejp i dr.).

Ovom prilikom želimo ukazati na korektno ponašanje kod većine predstavnika subjekata nadzora kod kojih su vršene inspekcijske kontrole što je inspektorima umnogome olakšalo provođenje inspekcijskih aktivnosti i efikasnu realizaciju planiranih zadataka. Nadamo se da je kod većine subjekata nadzora na ovaj način iskazana spremnost na uvođenje reda i poštivanja zakonske discipline u djelatnostima koje obavljaju.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima Federacije BiH ponovo ukazujemo na obavezu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima F BiH u smislu zakonske obaveze uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge tj. kupljeni proizvod, te napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.