SAOPĆENJE ZA JAVNOST – pojačan inspekcijski nadzor

 

Inspektori FUZIP za 13 dana obavili 851 inspekcijskih nadzora i utvrdili 588 prekršaja

Tokom pojačanih inspekcijskih nadzora koji su vršeni na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona  i Hercegovačko-neretvanskog kantona u periodu od 18.03. do 31.03.2019. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

  • izvršeno je 851 inspekcijskih nadzora i 25 kontrolnih nadzora;
  • sačinjen je 851 zapisnik;
  • utvrđeno je 588 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 588 prekršajna naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 844.002,00 KM.
  • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 87.896,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno 39  mjera privremene zabrane rada (22 rješenja o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, 14 rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, 1 rješenje o zabrani rada ugostiteljskom objektu, 1 rješenje o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova i 1 rješenje o isključenju autobusa iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti);
  • od kontrolisanih 281 privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
  • 36 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;

 

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše u sklopu posebnog programa inspekcijskog nadzora, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, na cijeloj teritoriji FBIH.

 

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.