Saopćenje za javnost 22.6.2022. godine

ZVANIČNO OBILJEŽEN POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA OBLASTI UNAPREĐENJA TRANSPARENTNOSTI RADA FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE PODRŽANOG OD STRANE OSCE-A

S ciljem obilježavanja zvaničnog početka projekta izrade nove web-stranice Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i buduće saradnje Federalne uprave za inspekcijske poslove i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (Misije OSCE-a u BiH), održan je zajednički sastanak predstavnika OSCE-a, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Agencije za digitalni marketing „Lilium Digital“ d.o.o. Sarajevo.

S ciljem uspostavljanja osnova za dugoročnu saradnju u području jačanja profesionalizma, integriteta i kredibiliteta inspekcijske službe, Federalna uprava za inspekcijske poslove je Uredu OSCE-a u BiH uputila projektni prijedlog za unapređenje modaliteta komunikacijskog procesa Uprave sa zainteresiranim javnostima, a putem uspostavljanja kanala dvosmjerne komunikacije na novoj oficijelnoj web-stranici, čija je funkcija promocija transparentnosti, otvorenosti i javnosti kao operativnih načela rada i djelovanja Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Dogovoreni projekat izrade oficijelne web-stranice ima za cilj potvrdu opredjeljenja za implementaciju principa dobrog upravljanja u strateškom planiranju i vođenju komunikacijskog procesa i odnosa s javnošću, a naročito transparenosti, otvorenosti, dostupnosti, participativnosti i građanske orijentacije djelovanja Uprave pri zaštiti javnog i privatnog interesa.

Na oficijelnom sastanku predstavnik Agencije za digitalni marketing „Lilium Digital“d.o.o. Sarajevo, odabrane za razvoj web-stranice Uprave, zvanično je predstavio svoj rad i inkluzivne modalitete u ranijim praksama s osvrtom na definirane i jasne prijedloge za unapređenje transparentosti Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Predstavnik OSCE-a gosp. Nihad Gavranović je istakao kako Federalna uprava za inspekcijske poslove jeste i treba biti ogledni primjer zahtjeva organa javne službe za unapređenjem transparentnosti putem participativnih modula na formatima razvoja nove web-stranice, koji svakako predstavlja i efikasan mehanizam za borbu protiv korupcije.

Zvanično obilježavanje ovog projekta je samo inicijalni početak saradnje na osnovama programskih vrijednosti OSCE-a u BiH i nova prilika za unapređenje svih aspekata inspekcijskog djelovanja u službi ostvarenja povoljnog poslovnog ambijenta, održivog i funkcionalnog tržišta i discipline u poštivanju pravnih propisa.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba