Projektno osnaživanje državnog fitosanitarnog sistema – EU4FITO i učešće Federalne uprave za inspekcijske poslove

Dana 23.6.2021. godine predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove gosp. Muamer Teržić, pomoćnik direktora u Sektoru za graničnu inspekciju i gosp. Mehmed Čeligija, glavni federalni poljoprivredni inspektor imali su čast da s predstavnicima Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i gosp. Eduardom Uccierom u svojstvu rezidentnog twinning savjetnika razgovaraju i razmjene informacije o prethodnim i budućim aktivnostima obuka predviđenih projektom  EU4FITO-BiH u vezi s procedurama fitosanitarne inspekcije i kontrole na granicama.

  Naime, Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica, uspostavljen kako bi se pomoglo državama kandidatkinjama za članstvo u EU u stjecanju potrebnih znanja i iskustava za usvajanje i provedbu EU zakonodavstva.

   Zahvaljujući projektu EU4FITO i zajedničkim naporima relevantnih institucija na usklađivanju fitosanitarnog sektora BiH sa standardima EU, dana 5. i 6. juna 2021. godine u Bijeljini, u organizaciji Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Projekta PHYTO BiH, održan je i godišnji skup svih fitosanitarnih inspektora u BiH. Osnovna tema dvodnevnog seminara bila je „Unapređenje procesa usklađivanja pravnog zakonodavstva fitosanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini sa aktuelnim zakonodavstvom EU“. Prisutnim fitosanitarnim i poljoprivrednim inspektorima prezentirana je od strane koordinatora ovog projekta jedna od osnovnih ideja ovog projekta- praktična primjena aplikacije za terensko prikupljanje informacija o regulisanim štetnim organizmima u poljoprivredi i šumarstvu.

O radu fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije u prethodnoj godini govorili su predstavnici Uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Kancelarije gradonačelnika – Inspektorata Brčko Distrikta, kao i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove: gosp.Mehmed Čeligija, glavni federalni poljoprivredni inspektor i gosp.Refik Ahmetović, federalni fitosanitarni inspektor na GP Šamac.

Od strane predstavnika naše Uprave naglašeno je da su fitosanitarni inspektori u 2020. godini, i pored vanrednog angažmana na sprečavanju pandemije izazvane koronavirusom, izvršavali i intenzivne fitosanitarne kontrole u prekograničnom prometu, te onemogućili ulazak na carinsko područje Bosne i Hercegovine čak 23 pošiljke sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka, voća i povrća. Od ukupnog broja presretnutih pošiljki u prekograničnom prometu, 13 pošiljki se odnosilo na sjemenski i merkantilni krompir (256 tona) sa detektovanim karantinskim bakterijama i nematodama. S obzirom da su ovi štetni organizmi već prisutni u nekim susjednim zemljama, istaknuta je potreba daljnjeg dosljednog provođenja Programa posebnog nadzora štetnih organizama na krompiru, koji se na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine sistemski provodi od 2011. godine.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba