PREKO 130 FEDERALNIH I KANTONALNIH INSPEKTORA NA STRUČNOJ EDUKACIJI FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Dana 3.10.2019. godine na Bjelašnici je započela još jedna stručna edukacija koju Federalna uprava za inspekcijske poslove svake godine organizuje za federalne i kantonalne inspektore.

Na dvodnevnoj edukaciji će preko 130 federalnih i kantonalnih inspektora prisustvovati predavanjima iz deset odabranih tema neposredno vezanih za rad inspektora: etika i integritet inspekcijskih službi, „inspektor po mjeri građana“, prava potrošača u BiH i problemi u praksi, nove tehnologije i oblasti mikrobiološke zaštite, uzorkovanje proizvoda i procjena rizika s fokusom na prehrambene proizvode, uzorkovanje – regulativa i prakse, kapaciteti Federalnog zavoda za poljoprivredu – akreditovane metode u primjeni, uloga i značaj standarda i standardizacije u infrastrukturi kvaliteta i usklađivanja BiH regulative s EU regulativom, prevencija korupcije u BiH, praksa prekršajnih sudova po pitanju rješavanja sudskog odlučivanja za izdate prekršaje naloge FUZIP, a prezentacije će održati eminentni stručnjaci: prof. dr. Ljubinko Mitrović, Ombudsmen za ljudska prava BiH, gđa Tajma Tanović, pomoćnik ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, Ana Bavrka, direktor TEH d.o.o., doc. dr.sc. Tamer Bego, gđa Manon Schuppers, IFC Švicarska, gđa Amila Mujčinović, advokat, gdin Esad Brković, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu, gdin Goran Tešanović, pomoćnik direktora Instituta za standardizaciju BiH, gdin Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Edukaciji također prisustvuju i direktori kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Bosansko-podrinjskog i Kantona Sarajevo, te kolege inspektori iz Porezne uprave Federacije BiH i Zavoda za poljoprivredu Federacije BiH.

Direktor Ajdinović je u uvodnom izlaganju naglasio važnost permanentne edukacije i usavršavanja inspektora kao jedan od prioriteta u rukovođenju Federalnom upravom za inspekcijske poslove.  

Kao i svake godine, inspektori će imati priliku diskutirati o situacijama iz prakse s eminentnim stručnjacima iz navedenih oblasti, kako bi se unaprijedilo postupanje u inspekcijskom nadzoru i postigla maksimalna učinkovitost rada, a fokus ovogodišnje edukacije je na unapređenju odnosa s građanima kroz koncept dobre uprave, te uspostavljanje efikasnijih praksi uzorkovanja u postupku inspekcijskog nadzora s ciljem daljnjeg jačanja kontrole kvaliteta prehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe koji se stavljaju u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Odredbe Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezuju inspektore na permanentno usavršavanje i edukaciju kako bi se postigao potreban nivo stručnosti, te adekvatno primjenjivala preuzeta praksa vršenja inspekcijskog nadzora u duhu evropskih standarda.

U pogledu navedenog, Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti organizirati stručno usavršavanje svojih inspektora i kolega iz kantona, te time kontinuirano raditi na unapređenju cjelokupnog sistema inspekcijskog nadzora, kako u preventivnom, tako i u korektivnom i represivnom smislu, odnosno uvođenju svih subjekata nadzora u zakonske okvire.