DEMANTI članka “Inspektor razbio telefon upravniku, intervenirala policija” objavljenog na portalu www.avaz.ba

Povodom objave članka Inspektor razbio telefon upravniku, intervenirala policija” autora Evelina Trake, na web portalu Avaz.ba dana 17.10.2019. godine u 21:19 sati, u kojem su izneseni neistiniti navodi o postupanju federalnog inspektora prilikom vršenja inspekcijskog nadzora u Rudniku mrkog uglja “Breza” (link: (https://avaz.ba/vijesti/bih/523443/inspektor-razbio-telefon-upravniku-intervenirala-policija) i nepostupanju Federalne uprave za inspekcijske poslove po upućenom upitu novinara, Federalna uprava za inspekcijske poslove obavještava javnost o sljedećem:

Na upit novinara zaprimljen na službenu e-mail adresu Federalne uprave za inspekcijske poslove dana 16.10.2019. godine u 14:44 sati, Federalna uprava za inspekcijske poslove je na e-mail adresu s koje je upit poslan, uzvratila detaljan odgovor 90 minuta nakon zaprimanja upita. U odgovoru je navedeno kako slijedi:

Poštovani,

Zahvaljujemo za Vaš upit i ostavljenu mogućnost da se izjasnimo o navodima subjekta nadzora u cilju tačnog i objektivnog informisanja javnosti, te Vam dostavljamo sljedeći odgovor, sačinjen na osnovu izjašnjenja federalnih inspektora koji su vršili nadzor:

Dana 15.10.2019. godine, federalni inspektori Nedim Kulić i Medina Decovski su, na osnovu naloga za vršenje inspekcijskog nadzora u RMU Breza izdatog od glavnog saobraćajnog inspektora, oko 08:50 sati pristupili u prostorije RMU Breza, radi vršenja inspekcijskog nadzora.

Neposredno po ulasku inspektora u prostorije Rudnika, jedan od uposlenika RMU Breza je zamolio inspektora Kulića da se putem njegovog telefona javi generalnom direktoru Ćamilu Zaimoviću, što je inspektor Kulić i učinio, s obzirom da je gospodin Zaimović bivši uposlenik Federalne uprave za inspekcijske poslove, odnosno bivši kolega inspektora Kulića. Po završenom razgovoru (koji je trajao otprilike dvije minute), inspektor Kulić je odložio telefon na stol.

Nakon uvodnog obraćanja predstavnicima subjekta nadzora, inspektor Kulić je u 09:13 sati pristupio sačinjavanju elektronskog zapisnika o inspekcijskom nadzoru u kojem je konstatovano da predstavnici Rudnika odbijaju na uvid predočiti dokumentaciju neophodnu za obavljanje inspekcijskog nadzora, što predstavlja ponovljeni slučaj odbijanja saradnje i kršenje Zakona o inspekcijama (“Službene novine FBiH”, br. 73/2014) [1].

Zapisnik je završen u 10:13 sati, te napominjemo da za cijelo vrijeme trajanja sačinjavanja zapisnika nije bilo govora o navodnom incidentu s mobitelom, što navodi na zaključak da je usposlenik naknadno instruiran da prijavi navodni incident (čemu u prilog ide i činjenica da je isti prijavljen policiji tek oko 13:00 sati istog dana, zbog čega nije ni bilo intervencije policije), kako bi se narušio ugled i degradirala funkcija federalnog inspektora, te samim tim osporilo njegovo postupanje u inspekcijskom nadzoru i izricanje mjera koje proističu iz istog.

Po okončanju sačinjavanja zapisnika, prisutni upravnik separacije je isti, nakon obavljenog telefonskog razgovara i konstulacija s tehničkim direktorom, odbio potpisati. (U skladu s pozitivnim zakonskim odredbama, u slučaju odbijanja potpisivanja zapisnika na licu mjesta, isti se subjektu nadzora dostavlja putem pošte.)

Napominjemo da su predstavnici RMU Breza u kontinuitetu onemogućavali obavljanje inspekcijskih nadzora, za što su u ranijem periodu proglašeni krivim od strane Općinskog suda u Visokom u predmetu kojim se RMU Breza teretio za odbijanje saradnje s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, čime je RMU Breza, koji je u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, prouzrokovana i materijalna šteta uzrokovana odlukama generalnog direktora RMU Breza, koji je uticao na uposlenike da odbijaju saradnju s federalnim inspektorima, iako im je to dužnost i obaveza. Nadalje, Općinski sud u Visokom je također, nakon uložene žalbe Uprave RMU Breza na prekršajnu sankciju izrečenu od strane federalnog inspektora, potvrdio izrečenu mjeru i povećao kaznu subjektu nadzora.

Također Vas obavještavamo da Uprava RMU Breza odbija provesti pravosnažno rješenje federalnog inspektora za željeznički saobraćaj kojim je zabranjen angažman uposlenika u željezničkom saobraćaju koji ne posjeduju odgovarajuću stručnu spremu i osposobljenost, čime se ugrožavaju životi pomenutih uposlenika ali i materijalna dobra u vlasništu RMU Breza, odnosno Federacije BiH.

 

[1] Član 67 (Učestvovanje subjekta nadzora)

1) Subjekt nadzora dužan je učestvovati u inspekcijskom nadzoru.

2) Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora u skladu s nalogom za inspekcijski nadzor ili na traženje inspektora.

3) Inspekcijski nadzor izvršit će se u prisustvu odgovornog lica ili bilo kojeg zatečenog lica radno angažiranog kod subjekta nadzora.

4) Subjekt inspekcijskog nadzora dužan je nadležnom inspektoru dati na uvid poslovne knjige i drugu službenu dokumentaciju, ažurne i tačne podatke, materijale i obavijesti koje su mu potrebne za pravilno utvrđivanje svih činjenica i okolnosti u vršenju inspekcijskog nadzora odmah na licu mjesta ili naknadno u roku koji mu odredi inspektor.

5) Subjekt inspekcijskog nadzora dužan je odazvati se pozivu inspektora i donijeti u roku koji mu je naložen u službene prostorije inspekcijskog organa tražene podatke i dokumentaciju, kao i doći lično radi davanja potrebnih pojašnjenja u vezi sa izvršenim inspekcijskim nadzorom.

6) Izuzetno, u slučajevima i pod uvjetima određenim ovim zakonom ili drugim propisom inspektor može izvršiti inspekcijski nadzor i bez učestvovanja subjekta nadzora.