Okončan drugi ciklus pojačanog inspekcijskog nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u čijoj organizaciji učestvuju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora, od 20.10.2013.godine vrši pojačane inspekcijske nadzore iz oblasti suzbijanja rada „nacrno” i kontrole fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je u trajanju od 30 dana zaključno sa 23.11.2013.g. okončan drugi ciklus nadzora na području  svih  deset Kantona u Federaciji BiH, a treći ciklus nadzora bit će nastavljen od 02.12.2013.godine.

U navedenim aktivnostima izrazito profesionalno postupanje i maksimalnu podršku pružili su policijski službenici iz svih Kantonalnih uprava i Federalne uprave policije, a inspekcijske nadzore realizovalo je je 98 inspektora od čega 33 federalna i 65 kantonalnih, te su ostavareni slijedeći rezultati:

Anagažovano inspektora                                              

98

Broj efektnih dana nadzora

30

Izvršeno inspekcijskih nadzora                          

12.622

Sačinjeno zapisnika

11.941

Izdato prekršajnih naloga

4.556

Iznos izdatih prekršajnih naloga

4.837.051 KM

Izvršena naplata naknada /za šume, ceste, vode i zrak 

20.702,70 KM

Izvršeno kontrolnih nadzora

796

Izdato rješenja za otklanjanje nedostataka

145

Izrečena mjera privremene zabrane rada

Pečaćenje

537

od toga 86 zapečaćeno

Kontrolisano radnika

33.041

ZATEČENO RADNIKA „NA CRNO”

2.345

Evidentirano novoprijavljenih radnika u toku nadzora – po nalogu inspektora

675

Kontrolisani subjekti nadzora sa fiskalnim uređajima:                         – Posjeduje uređaj

                                                                                                             – Ne posjeduje

                                                                                                             – Izdaje račun

                                                                                                             – Ne izdaje račun

                                                                                                             – Prijavio kvar

                                                                                                             – Nije prijavio kvar

4.536

   517

3.786

1.140

     30

       8

 

 

EVIDENTIRANO NOVOPRIJAVLJENIH RADNIKA                     – na dan 18.10.2013.g.

PO EVIDENCIJI POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BIH;             – na dan 22.11.2013.g.

Uvedeno novouposlenih radnika u prava u toku 30 dana nadzora:

458.671

461.483

    5.315

 

Pored navedenih kontrola vršeni su nadzori u pogledu suzbijanja rada „nacrno” u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, te kontrola apoteka i bespravnog prevoza putnika i tereta u saobraćaju, tehničke ispravnosti vozila, radnog vremena vozača, obaveznih odmora, i ispravnosti tahografa.

U Kantonu Sarajevo posebna pažnja usmjerena je na rad gradskih pijaca, čime su obuhvaćene kontrole organizatora pijaca i zatečenih lica koja su obavljala neregistrovanu djelatnost na pijacama; Markale, Sirano, Otoka 1- Merkur, Ilidža i Vogošća, prilikom čega su izrečene mjere zabrane rada za 95% zatečenih objekata u kojima se obavljao rad bez odobrenja. Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora izrečene su novčane kazne organizatorima tj. Upravama gradskih pijaca u pojedinačnom iznosu od 13.500 KM radi nepoštivanja pijačnog reda odnosno davanja u zakup poslovnih prostora licima koja nisu ispunila zakonsku obavezu registracije djelatnosti, a navedenim licima kojima je izrečena mjera zabrane rada omogućeno je da pokrenu postupak registracije kod nadležnih organa nakon čega će im biti dozvoljeno da nastave sa radom. Zahvaljujući ovoj inspekcijskoj aktivnosti, problematici u vezi sa nezakonitim radom gradskih pijaca po prvi put se prilazi krajnje ozbiljno sa tendencijom za trajno i efikasno rješenje za ovu vrstu djelatnosti. U tom smislu, Federalna uprava za inspekcijske poslove će u saradnji sa kantonalnim organima Vladi Federacije uputiti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o trgovini u FBiH (koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri) a  što će imati za cilj donošenje efikasnog zakonskog rješenja za ovu specifičnu kategoriju djelatnosti.

U okviru obavljenih inspekcijskih nadzora posebna pažnja posvećena je nezakonitom radu udruženja i organizacija na području Hercegovačko – Neretvanskog Kantona i Kantona Sarajevo koja nezakonito pružaju ugostiteljske usluge. U toku vršenja kontrola izrečene su mjere zabrana rada za preko 50 objekata u kojima se nezakonito obavljala ugostiteljska djelatnost, a čime se znatno spriječila zloupotreba rada udruženja te suzbila ogromna nelojalna konkurencija prema subjektima nadzora koji na zakonit način obavljaju navedenu djelatnost.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u više navrata putem medija informisanja preventivno ukazivala i najavljivala vršenje navedenih pojačanih kontrola, pa i pored toga podaci nastali kao rezultat inspekcijskih kontrola ukazuju na izraženu nedisciplinu u oblasti rada „nacrno” i primjeni fiskalizacije u FBiH. 

Ovom prilikom želimo ukazati na korektno ponašanje kod većine predstavnika subjekata nadzora kod kojih su vršene inspekcijske kontrole što je inspektorima umnogome olakšalo provođenje inspekcijskih aktivnosti i efikasnu realizaciju planiranih zadataka. Nadamo se da je kod većine subjekata nadzora na ovaj način iskazana spremnost na uvođenje reda i poštivanja zakonske discipline u djelatnostima koje obavljaju.

Ovim putem ponovo pozivamo sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima Federacije BiH ponovo ukazujemo na obavezu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima u smislu zakonske obaveze uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge tj. kupljeni proizvod, te napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene počevši od 02.12.2013.g.

Napomena: Predstavnicima medija informisanja bit će omogućeno dobijanje izjava u vezi sa predmetnim saopćenjem u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u ul. Fehima ef. Čurčića 6. u Sarajevu, dana 29.11.2013.godine (petak) sa početkom u 10,30 sati.

7 thoughts on “Okončan drugi ciklus pojačanog inspekcijskog nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine

  1. Povratni ping: ks quik
  2. Povratni ping: undress app
  3. Povratni ping: naga356
  4. Povratni ping: เลสิค
  5. Povratni ping: url

Comments are closed.