Održan sastanak s predstavnicima IFC/WB grupacije

 

Dana 11.7.2019. godine održan je sastanak u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove s predstavncima Međunarodne finansijske korporacije (IFC) grupacije Svjetske banke (WB), koji su angažovani na realizaciji Projekta podrške trgovini (ECA- Trade Facilitation Support Program).

Sastanku su prisustovali ispred IFC/WB grupacije gdin. Shane Sela – Senior Trade Facilitation Specialist, Perica Vrboski, ekspert IFC iz Makedonije, i Sabina Dervišefendić, ekspertica IFC u uredu u Sarajevu. Ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove, domaćin sastanka ja bila sekretar Diana Ružić, te federalni fitosanitarni inspektor Refik Ahmetović i federalna sanitarna inspektorica Amira Ramić.

Povod sastanka je bio razmjena mišljenja i iskustava eksperata IFC iz dosadašnjeg rada u zemaljama regiona, u vezi razumijevanja prakse i izazova sa kojima se suočavaju granične inspekcije u vezi procjene upravljanja rizikom iz ugla fitosanitarnog i sanitarnog nadzora. Gdin. Sela radi sa državnim Inspektoratom za poljoprivredu Sjeverne Makedonije i svoj dolazak u Bosnu i Hercegovinu je iskoristio za kontakte sa organima i agencijama koje prevashodno rade u prekograničnom prometu, kako bi dobio što jasniju sliku o načinu rada, težini i izazovima sa kojima se susreću, te na koji način bi eventulano, putem ovog projekta, IFC mogao pružiti tehničku podršku za unapređenje procesa procjene rizika, u konkretnom smisu, federalnim inspektorima u Sektoru granične inspekcije za fitosanitarni i sanitarni nadzor.

Sekretar je goste pozdravila u ime direktora Uprave, gdina. Anisa Ajdinovića, u kratkim crtama dala ličnu kartu FUZIP-a, opće podatke o unutrašnjoj organzaciji, ljudskim resursima, nadležnostima,  administrativnom kapacitetu Sektora granične inspekcije, prednostima BIMS sistema, kao i o izazovima u predstojećem periodu koji se stavljaju pred BiH, u vezi implementiranja EU zakonodavstva u nacionalno. Ukazala je na potrebu za kvalitetnim edukacijama inspekcijskih organa na području kontrole i uvođenja i primjene analize rizika i principa selektivnosti kontrole, koje vrše inspektori u prekograničnom  prometu roba i predmeta, ali takva potreba postoji i za inspektore u unutrašenjem prometu.

Federalni inspektor Refik Ahmetović je gostima prikazao kraću prezentaciju rada fitosanitarnih inspektora vezano za postupak kontrole, primjenu dobre prakse na području kontrole i procjene rizika u fitosanitarnoj oblasti, a inspektorica Amira Ramić je ukratko pojasnila sanitarni aspekt kontrole, pregled pošiljke, uzimanje uzoraka i na kraju izdavanje odgovarajućih akata u kontroli zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i otrova u prekograničnom prometu.

Na kraju sastanka, koji je bio izuzetno kvalitetan i obostrano koristan, dogovorena je buduća saradnja, koja će biti preciznije definisana, nakon što IFC izradi i dostavi na mišljenje federalnim inspektorima u prekograničnom prometu u oblasti fitosanitarnog i sanitarnog nadzora, radni materijal s prijedlogom oblika i vrste tehničke asistencije na unapređenju procjene i upravljanja rizicima.

 

 

– KRAJ –