Održan sastanak federalnih, kantonalnih i općinskih vodnih inspektora

Dana 29.04.2019. godine, na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora, u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak federalnih, kantonalnih i općinskih vodnih inspektora, kojem su također prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora.

Na sastanku se diskutovalo o Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada, koji je trenutno u procesu izmjena i dopuna, kako bi se preciznije regulisalo pitanje vodnih naknada za korištenje i zaštitu voda, eksploataciju materijala iz vodotoka i zaštitu od poplava, te kontrola utvrđivanja i naplate vodnih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dogovoreno je da svi učesnici sastanka dostave prijedloge i primjedbe na Pravilnik, koje će glavni federalni vodni inspektor objediniti i proslijediti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na daljnju obradu. Također je konstatovano da je Pravilnik neophodno uskladiti s istim pravilnikom u Republici Srpskoj, kako bi se ujednačilo stanje i postupanje u ovoj oblasti.

– KRAJ –

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba