Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku roba – kompjuterska oprema