Inspekcijski nadzor nad zaštitom autorskih prava korištenja i prometovanja kompjuterskih programa

Na nedavno održanom savjetovanju tržišnih inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, promoviran je vodič pod nazivom „Instrukcija za pregled i dokumentiranje softvera instaliranog na računarima u cilju zaštite autorskih prava”. 
Svrha vodiča jeste postizanje efikasnijeg rada inspektora na terenu prilikom pregleda instaliranog softvera i provjere licenci kod korisnika, a obzirom da se radi o prvom vodiču ove vrste u BiH ova brošura ujedno predstavlja i veoma efikasan alat za sve inspektore koji vrše nadzore po pitanju licenci za računarske programe. 
Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, Ibrahim Tirak je izjavio: „Donošenje ovog vodiča je veoma korisno za rad tržišnih inspekcija, jer uz svu prethodnu obuku koju smo omogućili tržišni inspektori će koristeći vodič biti potpuno opremljeni za vršenje pojačanog inspekcijskog nadzora koji se odvija u sklopu kampanje pod nazivom „Još uvijek niste zakasnili, licencirajte vaše računarske programe!””, te je u nastavku naglasio da je svrha kampanje da nadležne inspekcije rade na podizanju svijesti o potrebi poštivanja autorskih prava.
Federalni i kantonalni tržišni inspekori će kod svih privrednih subjekata na području FBiH u periodu do polovine juna 2013. sprovoditi pojačani inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o autorskom i srodnim pravima BiH u oblasti korištenja i prometovanja kompjuterskih programa.  
U slučajevima zloupotrebe autorskog prava predviđeno je poduzimanje upravnih mjera i prekršajnih sankcija, poput privremenog i trajnog oduzimanja predmeta i uređaja kojima je počinjen prekršaj pa do izricanja novčanih kazni koje se kreću u rasponu od 1.000 do 200 hiljada KM.
Ovim putem pozivamo sve privredne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine da u okviru svog poslovanja preispitaju segment korištenja kompjuterskih programa i usklade ga sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini.

Više informacija